ایتنا

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۳ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۱ -
تیتر ۱۰۵ کلمه (متوسط ۹٫۵۵ کلمه در هر خبر)
89
۹۹۴ نویسه (متوسط ۹۰٫۳۶ نویسه در هر خبر)
59
خلاصه ۴۰۵ کلمه (متوسط ۳۶٫۸۲ کلمه در هر خبر)
90
۳٬۷۷۵ نویسه (متوسط ۳۴۳٫۱۸ نویسه در هر خبر)
49
بدنه ۴٬۷۵۱ کلمه (متوسط ۴۳۱٫۹۱ کلمه در هر خبر)
54
۴۶٬۶۰۲ نویسه (متوسط ۴٬۲۳۷ نویسه در هر خبر)
98
تعداد کلیدواژه ۳۴ (متوسط ۳٫۰۹ کلیدواژه در هر خبر)
89
خبرهای عکس‌دار ۱۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۹ خبر

آخرین اخبار ایتنا