ایرنا

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۸۵ -
تیتر ۲٬۰۸۳ کلمه (متوسط ۱۱٫۲۶ کلمه در هر خبر)
84
۱۹٬۹۱۴ نویسه (متوسط ۱۰۷٫۶۴ نویسه در هر خبر)
48
خلاصه ۶٬۷۶۳ کلمه (متوسط ۳۶٫۵۶ کلمه در هر خبر)
90
۶۴٬۷۱۹ نویسه (متوسط ۳۴۹٫۸۳ نویسه در هر خبر)
46
بدنه ۶۹٬۳۱۴ کلمه (متوسط ۳۷۴٫۶۷ کلمه در هر خبر)
46
۶۴۸٬۸۱۴ نویسه (متوسط ۳٬۵۰۷ نویسه در هر خبر)
83
تعداد کلیدواژه ۱٬۰۱۰ (متوسط ۵٫۴۶ کلیدواژه در هر خبر)
46
خبرهای عکس‌دار ۱۸۵
100
اخبار تغییر یافته ۳۷
50
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۰ خبر
اقتصادی ۴ خبر
اجتماعی ۲ خبر
بین‌الملل ۳۲ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۸ خبر
استانی ۱۲۳ خبر
فیلم ۳ خبر

آخرین اخبار ایرنا