ایرنا

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۱ مهر ۱۴۰۲ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۶ -
تیتر ۲۹۶ کلمه (متوسط ۱۱٫۳۸ کلمه در هر خبر)
84
۲٬۸۸۳ نویسه (متوسط ۱۱۰٫۸۸ نویسه در هر خبر)
46
خلاصه ۸۸۳ کلمه (متوسط ۳۳٫۹۶ کلمه در هر خبر)
94
۸٬۴۰۰ نویسه (متوسط ۳۲۳٫۰۸ نویسه در هر خبر)
55
بدنه ۱۰٬۷۴۷ کلمه (متوسط ۴۱۳٫۳۵ کلمه در هر خبر)
51
۱۰۰٬۵۳۷ نویسه (متوسط ۳٬۸۶۷ نویسه در هر خبر)
93
تعداد کلیدواژه ۱۲۲ (متوسط ۴٫۶۹ کلیدواژه در هر خبر)
60
خبرهای عکس‌دار ۲۶
100
اخبار تغییر یافته ۵
51
اخبار حذف شده ۳
0
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
بین‌الملل ۱۷ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۱ خبر
استانی ۳ خبر

آخرین اخبار ایرنا