ایرنا

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۵۶ -
تیتر ۵٬۵۸۰ کلمه (متوسط ۱۰٫۰۴ کلمه در هر خبر)
88
۵۲٬۸۳۳ نویسه (متوسط ۹۵٫۰۲ نویسه در هر خبر)
56
خلاصه ۱۹٬۴۵۲ کلمه (متوسط ۳۴٫۹۹ کلمه در هر خبر)
92
۱۸۲٬۷۱۴ نویسه (متوسط ۳۲۸٫۶۲ نویسه در هر خبر)
53
بدنه ۲۱۲٬۱۵۲ کلمه (متوسط ۳۸۱٫۵۷ کلمه در هر خبر)
47
۱٬۹۵۳٬۷۶۶ نویسه (متوسط ۳٬۵۱۴ نویسه در هر خبر)
84
تعداد کلیدواژه ۱٬۷۴۴ (متوسط ۳٫۱۴ کلیدواژه در هر خبر)
88
خبرهای عکس‌دار ۵۵۳
99
اخبار تغییر یافته ۱۱۲
49
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۸ خبر
اقتصادی ۲۲ خبر
اجتماعی ۴۶ خبر
بین‌الملل ۴۸ خبر
فرهنگی ۱۴ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۳۶ خبر
استانی ۳۵۴ خبر
عکس ۱ خبر
فیلم ۶ خبر

آخرین اخبار ایرنا