ایرنا

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۱۵ مهر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۴ -
تیتر ۲۸۱ کلمه (متوسط ۱۱٫۷۱ کلمه در هر خبر)
83
۲٬۷۲۴ نویسه (متوسط ۱۱۳٫۵ نویسه در هر خبر)
44
خلاصه ۸۵۱ کلمه (متوسط ۳۵٫۴۶ کلمه در هر خبر)
92
۸٬۱۹۴ نویسه (متوسط ۳۴۱٫۴۲ نویسه در هر خبر)
49
بدنه ۹٬۷۱۰ کلمه (متوسط ۴۰۴٫۵۸ کلمه در هر خبر)
50
۹۲٬۵۰۵ نویسه (متوسط ۳٬۸۵۴ نویسه در هر خبر)
92
تعداد کلیدواژه ۱۱۹ (متوسط ۴٫۹۶ کلیدواژه در هر خبر)
55
خبرهای عکس‌دار ۲۳
95
اخبار تغییر یافته ۵
47
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۹ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۱ خبر
استانی ۱۰ خبر

آخرین اخبار ایرنا