ایرنا

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۶ مهر ۱۴۰۲ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۷۷ -
تیتر ۲٬۹۶۲ کلمه (متوسط ۱۰٫۶۹ کلمه در هر خبر)
86
۲۸٬۱۲۸ نویسه (متوسط ۱۰۱٫۵۵ نویسه در هر خبر)
52
خلاصه ۹٬۴۷۷ کلمه (متوسط ۳۴٫۲۱ کلمه در هر خبر)
93
۸۹٬۸۱۴ نویسه (متوسط ۳۲۴٫۲۴ نویسه در هر خبر)
54
بدنه ۱۱۸٬۰۰۵ کلمه (متوسط ۴۲۶٫۰۱ کلمه در هر خبر)
53
۱٬۱۰۷٬۸۹۳ نویسه (متوسط ۴٬۰۰۰ نویسه در هر خبر)
96
تعداد کلیدواژه ۱٬۲۶۹ (متوسط ۴٫۵۸ کلیدواژه در هر خبر)
62
خبرهای عکس‌دار ۲۷۵
99
اخبار تغییر یافته ۵۱
53
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۹ خبر
اجتماعی ۶ خبر
بین‌الملل ۲۴ خبر
فرهنگی ۱۳ خبر
علمی-فناوری ۵ خبر
ورزشی ۴۱ خبر
استانی ۱۷۶ خبر
فیلم ۱ خبر

آخرین اخبار ایرنا