ایرنا

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۹ تیر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۰ -
تیتر ۱۹۹ کلمه (متوسط ۹٫۹۵ کلمه در هر خبر)
88
۱٬۹۳۳ نویسه (متوسط ۹۶٫۶۵ نویسه در هر خبر)
55
خلاصه ۶۴۰ کلمه (متوسط ۳۲ کلمه در هر خبر)
97
۶٬۱۴۳ نویسه (متوسط ۳۰۷٫۱۵ نویسه در هر خبر)
60
بدنه ۷٬۳۴۰ کلمه (متوسط ۳۶۷ کلمه در هر خبر)
45
۶۸٬۷۵۵ نویسه (متوسط ۳٬۴۳۸ نویسه در هر خبر)
82
تعداد کلیدواژه ۶۵ (متوسط ۳٫۲۵ کلیدواژه در هر خبر)
86
خبرهای عکس‌دار ۲۰
100
اخبار تغییر یافته ۴
50
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اجتماعی ۲ خبر
بین‌الملل ۱۰ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۱ خبر
استانی ۳ خبر

آخرین اخبار ایرنا