ایرنا

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۴ -
تیتر ۲۱۹ کلمه (متوسط ۹٫۱۲ کلمه در هر خبر)
90
۲٬۱۸۱ نویسه (متوسط ۹۰٫۸۸ نویسه در هر خبر)
59
خلاصه ۷۱۸ کلمه (متوسط ۲۹٫۹۲ کلمه در هر خبر)
99
۷٬۰۹۵ نویسه (متوسط ۲۹۵٫۶۲ نویسه در هر خبر)
63
بدنه ۸٬۵۲۶ کلمه (متوسط ۳۵۵٫۲۵ کلمه در هر خبر)
43
۷۹٬۵۷۴ نویسه (متوسط ۳٬۳۱۶ نویسه در هر خبر)
78
تعداد کلیدواژه ۷۷ (متوسط ۳٫۲۱ کلیدواژه در هر خبر)
87
خبرهای عکس‌دار ۲۴
100
اخبار تغییر یافته ۶
37
اخبار حذف شده ۱
0
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۹ خبر
ورزشی ۱ خبر
استانی ۱۲ خبر

آخرین اخبار ایرنا