ایرنا

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹۴۱ -
تیتر ۹٬۹۸۵ کلمه (متوسط ۱۰٫۶۱ کلمه در هر خبر)
86
۹۶٬۲۸۱ نویسه (متوسط ۱۰۲٫۳۲ نویسه در هر خبر)
51
خلاصه ۳۳٬۲۱۳ کلمه (متوسط ۳۵٫۳ کلمه در هر خبر)
92
۳۱۴٬۴۳۰ نویسه (متوسط ۳۳۴٫۱۴ نویسه در هر خبر)
51
بدنه ۳۸۱٬۸۰۱ کلمه (متوسط ۴۰۵٫۷۴ کلمه در هر خبر)
50
۳٬۵۷۵٬۲۲۶ نویسه (متوسط ۳٬۷۹۹ نویسه در هر خبر)
91
تعداد کلیدواژه ۲٬۸۷۹ (متوسط ۳٫۰۶ کلیدواژه در هر خبر)
89
خبرهای عکس‌دار ۹۳۶
99
اخبار تغییر یافته ۱۹۴
48
اخبار حذف شده ۱
92
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶۱ خبر
اقتصادی ۵۷ خبر
اجتماعی ۵۶ خبر
بین‌الملل ۸۰ خبر
فرهنگی ۳۷ خبر
علمی-فناوری ۲۲ خبر
ورزشی ۵۱ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۵۵۱ خبر
عکس ۱۱ خبر
فیلم ۱۴ خبر

آخرین اخبار ایرنا