ایرنا

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۸ بهمن ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۷۴ -
تیتر ۳٬۹۶۲ کلمه (متوسط ۱۰٫۵۹ کلمه در هر خبر)
86
۳۸٬۱۶۷ نویسه (متوسط ۱۰۲٫۰۵ نویسه در هر خبر)
51
خلاصه ۱۳٬۴۳۳ کلمه (متوسط ۳۵٫۹۲ کلمه در هر خبر)
91
۱۲۷٬۴۷۶ نویسه (متوسط ۳۴۰٫۸۴ نویسه در هر خبر)
49
بدنه ۱۷۰٬۹۱۴ کلمه (متوسط ۴۵۶٫۹۹ کلمه در هر خبر)
58
۱٬۵۹۱٬۷۳۶ نویسه (متوسط ۴٬۲۵۶ نویسه در هر خبر)
98
تعداد کلیدواژه ۱٬۶۸۳ (متوسط ۴٫۵ کلیدواژه در هر خبر)
63
خبرهای عکس‌دار ۳۷۲
99
اخبار تغییر یافته ۸۹
40
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۳ خبر
اقتصادی ۱۲ خبر
اجتماعی ۲۲ خبر
بین‌الملل ۶۴ خبر
فرهنگی ۲۸ خبر
علمی-فناوری ۷ خبر
ورزشی ۲۳ خبر
استانی ۲۰۱ خبر
عکس ۱ خبر
فیلم ۳ خبر

آخرین اخبار ایرنا