مردم‌سالاری‌آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۳ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۹ -
تیتر ۲۴۸ کلمه (متوسط ۱۳٫۰۵ کلمه در هر خبر)
79
۲٬۴۴۰ نویسه (متوسط ۱۲۸٫۴۲ نویسه در هر خبر)
34
خلاصه ۸۵۱ کلمه (متوسط ۴۴٫۷۹ کلمه در هر خبر)
78
۷٬۷۵۶ نویسه (متوسط ۴۰۸٫۲۱ نویسه در هر خبر)
28
بدنه ۱۲٬۵۷۲ کلمه (متوسط ۶۶۱٫۶۸ کلمه در هر خبر)
87
۱۲۲٬۸۸۳ نویسه (متوسط ۶٬۴۶۸ نویسه در هر خبر)
70
تعداد کلیدواژه ۲۶ (متوسط ۱٫۳۷ کلیدواژه در هر خبر)
54
خبرهای عکس‌دار ۱۸
94
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۴ خبر
اقتصادی ۳ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
فیلم ۱ خبر

آخرین اخبار مردم‌سالاری‌آنلاین