مردم‌سالاری‌آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۸ -
تیتر ۳۷۹ کلمه (متوسط ۹٫۹۷ کلمه در هر خبر)
88
۳٬۸۶۷ نویسه (متوسط ۱۰۱٫۷۶ نویسه در هر خبر)
52
خلاصه ۱٬۱۸۸ کلمه (متوسط ۳۱٫۲۶ کلمه در هر خبر)
98
۱۰٬۹۰۳ نویسه (متوسط ۲۸۶٫۹۲ نویسه در هر خبر)
66
بدنه ۲۰٬۵۵۶ کلمه (متوسط ۵۴۰٫۹۵ کلمه در هر خبر)
70
۱۹۵٬۷۴۳ نویسه (متوسط ۵٬۱۵۱ نویسه در هر خبر)
86
تعداد کلیدواژه ۶۴ (متوسط ۱٫۶۸ کلیدواژه در هر خبر)
67
خبرهای عکس‌دار ۳۶
94
اخبار تغییر یافته ۱
93
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۷ خبر
اقتصادی ۷ خبر
اجتماعی ۳ خبر
فرهنگی ۳ خبر
علمی-فناوری ۴ خبر
ورزشی ۴ خبر

آخرین اخبار مردم‌سالاری‌آنلاین