مردم‌سالاری‌آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۴ -
تیتر ۵۲۹ کلمه (متوسط ۹٫۸ کلمه در هر خبر)
88
۵٬۶۱۰ نویسه (متوسط ۱۰۳٫۸۹ نویسه در هر خبر)
50
خلاصه ۱٬۵۷۴ کلمه (متوسط ۲۹٫۱۵ کلمه در هر خبر)
97
۱۴٬۶۵۳ نویسه (متوسط ۲۷۱٫۳۵ نویسه در هر خبر)
71
بدنه ۱۹٬۲۴۸ کلمه (متوسط ۳۵۶٫۴۴ کلمه در هر خبر)
43
۱۸۰٬۳۱۸ نویسه (متوسط ۳٬۳۳۹ نویسه در هر خبر)
79
تعداد کلیدواژه ۱۴۵ (متوسط ۲٫۶۹ کلیدواژه در هر خبر)
96
خبرهای عکس‌دار ۵۳
98
اخبار تغییر یافته ۱
95
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۶ خبر
اقتصادی ۷ خبر
اجتماعی ۷ خبر
بین‌الملل ۵ خبر
فرهنگی ۳ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
ورزشی ۳ خبر

آخرین اخبار مردم‌سالاری‌آنلاین