برنا

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۰ -
تیتر ۴۲۰ کلمه (متوسط ۱۰٫۵ کلمه در هر خبر)
86
۴٬۰۱۲ نویسه (متوسط ۱۰۰٫۳ نویسه در هر خبر)
53
خلاصه ۱٬۶۶۸ کلمه (متوسط ۴۱٫۷ کلمه در هر خبر)
83
۱۵٬۳۳۸ نویسه (متوسط ۳۸۳٫۴۵ نویسه در هر خبر)
36
بدنه ۶٬۹۱۳ کلمه (متوسط ۱۷۲٫۸۲ کلمه در هر خبر)
17
۶۳٬۲۸۷ نویسه (متوسط ۱٬۵۸۲ نویسه در هر خبر)
33
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۴۰
100
اخبار تغییر یافته ۱
93
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۸ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۲ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۷ خبر

آخرین اخبار برنا