برنا

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۱۸ آذر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۸ -
تیتر ۱۸۰ کلمه (متوسط ۱۰ کلمه در هر خبر)
88
۱٬۷۰۶ نویسه (متوسط ۹۴٫۷۸ نویسه در هر خبر)
56
خلاصه ۳۴۵ کلمه (متوسط ۱۹٫۱۷ کلمه در هر خبر)
63
۳٬۲۲۴ نویسه (متوسط ۱۷۹٫۱۱ نویسه در هر خبر)
99
بدنه ۶٬۷۲۸ کلمه (متوسط ۳۷۳٫۷۸ کلمه در هر خبر)
46
۶۱٬۹۳۱ نویسه (متوسط ۳٬۴۴۱ نویسه در هر خبر)
82
تعداد کلیدواژه ۵۵ (متوسط ۳٫۰۶ کلیدواژه در هر خبر)
89
خبرهای عکس‌دار ۱۸
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اجتماعی ۲ خبر
فرهنگی ۴ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۸ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار برنا