برنا

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۶ مهر ۱۴۰۲ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹۶ -
تیتر ۱٬۱۰۶ کلمه (متوسط ۱۱٫۵۲ کلمه در هر خبر)
83
۱۰٬۵۹۸ نویسه (متوسط ۱۱۰٫۴ نویسه در هر خبر)
46
خلاصه ۲٬۳۳۹ کلمه (متوسط ۲۴٫۳۶ کلمه در هر خبر)
81
۲۱٬۸۶۵ نویسه (متوسط ۲۲۷٫۷۶ نویسه در هر خبر)
85
بدنه ۳۰٬۴۸۵ کلمه (متوسط ۳۱۷٫۵۵ کلمه در هر خبر)
38
۲۸۲٬۹۸۹ نویسه (متوسط ۲٬۹۴۸ نویسه در هر خبر)
69
تعداد کلیدواژه ۳۱۲ (متوسط ۳٫۲۵ کلیدواژه در هر خبر)
86
خبرهای عکس‌دار ۹۶
100
اخبار تغییر یافته ۸
79
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۱ خبر
اقتصادی ۹ خبر
اجتماعی ۱۴ خبر
فرهنگی ۹ خبر
علمی-فناوری ۸ خبر
ورزشی ۲۳ خبر
استانی ۲۲ خبر

آخرین اخبار برنا