برنا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۶۷ -
تیتر ۴٬۰۳۱ کلمه (متوسط ۱۰٫۹۸ کلمه در هر خبر)
85
۳۸٬۲۳۳ نویسه (متوسط ۱۰۴٫۱۸ نویسه در هر خبر)
50
خلاصه ۹٬۹۵۲ کلمه (متوسط ۲۷٫۱۲ کلمه در هر خبر)
90
۹۲٬۳۷۷ نویسه (متوسط ۲۵۱٫۷۱ نویسه در هر خبر)
77
بدنه ۱۲۲٬۹۸۴ کلمه (متوسط ۳۳۵٫۱۱ کلمه در هر خبر)
40
۱٬۱۴۲٬۵۲۲ نویسه (متوسط ۳٬۱۱۳ نویسه در هر خبر)
73
تعداد کلیدواژه ۱٬۱۹۹ (متوسط ۳٫۲۷ کلیدواژه در هر خبر)
86
خبرهای عکس‌دار ۳۶۷
100
اخبار تغییر یافته ۷۲
50
اخبار حذف شده ۲
63
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۸۷ خبر
اقتصادی ۵۵ خبر
اجتماعی ۴۱ خبر
بین‌الملل ۱۵ خبر
فرهنگی ۴۲ خبر
علمی-فناوری ۲۹ خبر
ورزشی ۳۸ خبر
گوناگون ۵ خبر
استانی ۵۵ خبر

آخرین اخبار برنا