برنا

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۲ -
تیتر ۶۱۱ کلمه (متوسط ۱۱٫۷۵ کلمه در هر خبر)
83
۵٬۶۸۸ نویسه (متوسط ۱۰۹٫۳۸ نویسه در هر خبر)
47
خلاصه ۱٬۵۴۸ کلمه (متوسط ۲۹٫۷۷ کلمه در هر خبر)
99
۱۳٬۷۸۷ نویسه (متوسط ۲۶۵٫۱۳ نویسه در هر خبر)
73
بدنه ۲۱٬۱۲۶ کلمه (متوسط ۴۰۶٫۲۷ کلمه در هر خبر)
50
۱۹۲٬۲۶۷ نویسه (متوسط ۳٬۶۹۷ نویسه در هر خبر)
88
تعداد کلیدواژه ۲۲۷ (متوسط ۴٫۳۷ کلیدواژه در هر خبر)
66
خبرهای عکس‌دار ۵۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۰ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۲ خبر
فرهنگی ۲۳ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۱۰ خبر
گوناگون ۴ خبر

آخرین اخبار برنا