برنا

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۶ آبان ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۲۹ -
تیتر ۲٬۵۱۴ کلمه (متوسط ۱۰٫۹۸ کلمه در هر خبر)
85
۲۳٬۸۶۸ نویسه (متوسط ۱۰۴٫۲۳ نویسه در هر خبر)
50
خلاصه ۶٬۴۲۳ کلمه (متوسط ۲۸٫۰۵ کلمه در هر خبر)
93
۵۹٬۶۷۴ نویسه (متوسط ۲۶۰٫۵۹ نویسه در هر خبر)
74
بدنه ۸۶٬۱۶۳ کلمه (متوسط ۳۷۶٫۲۶ کلمه در هر خبر)
46
۸۰۴٬۴۶۱ نویسه (متوسط ۳٬۵۱۳ نویسه در هر خبر)
84
تعداد کلیدواژه ۷۳۱ (متوسط ۳٫۱۹ کلیدواژه در هر خبر)
87
خبرهای عکس‌دار ۲۲۹
100
اخبار تغییر یافته ۲۰
78
اخبار حذف شده ۲
41
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵۳ خبر
اقتصادی ۱۳ خبر
اجتماعی ۲۱ خبر
بین‌الملل ۳ خبر
فرهنگی ۴۰ خبر
علمی-فناوری ۲۵ خبر
ورزشی ۴۶ خبر
استانی ۲۸ خبر

آخرین اخبار برنا