برنا

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۷ -
تیتر ۱۸۱ کلمه (متوسط ۱۰٫۶۵ کلمه در هر خبر)
86
۱٬۷۰۵ نویسه (متوسط ۱۰۰٫۲۹ نویسه در هر خبر)
53
خلاصه ۴۴۲ کلمه (متوسط ۲۶ کلمه در هر خبر)
86
۳٬۹۵۶ نویسه (متوسط ۲۳۲٫۷۱ نویسه در هر خبر)
83
بدنه ۶٬۰۲۱ کلمه (متوسط ۳۵۴٫۱۸ کلمه در هر خبر)
43
۵۵٬۴۳۱ نویسه (متوسط ۳٬۲۶۱ نویسه در هر خبر)
77
تعداد کلیدواژه ۶۵ (متوسط ۳٫۸۲ کلیدواژه در هر خبر)
75
خبرهای عکس‌دار ۱۷
100
اخبار تغییر یافته ۱
85
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۵ خبر

آخرین اخبار برنا