ایسنا

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۴ خرداد ۱۴۰۳ »روز بعد»
برو به: امروز (۲۷ تیر ۱۴۰۳)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۲۰ -
تیتر ۴٬۳۱۲ کلمه (متوسط ۱۰٫۲۷ کلمه در هر خبر)
87
۴۱٬۴۲۰ نویسه (متوسط ۹۸٫۶۲ نویسه در هر خبر)
54
خلاصه ۱۳٬۰۱۸ کلمه (متوسط ۳۱ کلمه در هر خبر)
98
۱۲۰٬۴۶۳ نویسه (متوسط ۲۸۶٫۸۲ نویسه در هر خبر)
66
بدنه ۱۳۸٬۳۲۹ کلمه (متوسط ۳۲۹٫۳۵ کلمه در هر خبر)
39
۱٬۳۰۱٬۹۸۶ نویسه (متوسط ۳٬۱۰۰ نویسه در هر خبر)
73
تعداد کلیدواژه ۱٬۵۲۹ (متوسط ۳٫۶۴ کلیدواژه در هر خبر)
79
خبرهای عکس‌دار ۴۰۲
95
اخبار تغییر یافته ۶۹
58
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۹ خبر
اقتصادی ۱۵ خبر
اجتماعی ۳۸ خبر
بین‌الملل ۷۹ خبر
فرهنگی ۲۵ خبر
علمی-فناوری ۱۳ خبر
ورزشی ۶۴ خبر
استانی ۱۳۶ خبر
عکس ۵ خبر
فیلم ۶ خبر

آخرین اخبار ایسنا