شانا

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۲ »روز بعد»
برو به: امروز (۲۸ فروردین ۱۴۰۳)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۰ -
تیتر ۲۴۴ کلمه (متوسط ۱۲٫۲ کلمه در هر خبر)
81
۲٬۲۹۲ نویسه (متوسط ۱۱۴٫۶ نویسه در هر خبر)
43
خلاصه ۶۹۸ کلمه (متوسط ۳۴٫۹ کلمه در هر خبر)
92
۶٬۲۹۵ نویسه (متوسط ۳۱۴٫۷۵ نویسه در هر خبر)
57
بدنه ۶٬۰۶۷ کلمه (متوسط ۳۰۳٫۳۵ کلمه در هر خبر)
36
۵۹٬۴۱۲ نویسه (متوسط ۲٬۹۷۱ نویسه در هر خبر)
69
تعداد کلیدواژه ۷۰ (متوسط ۳٫۵ کلیدواژه در هر خبر)
81
خبرهای عکس‌دار ۲۰
100
اخبار تغییر یافته ۵
37
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۱۳ خبر
بین‌الملل ۴ خبر
فیلم ۱ خبر

آخرین اخبار شانا