شانا

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶ -
تیتر ۵۸ کلمه (متوسط ۹٫۶۷ کلمه در هر خبر)
89
۵۷۷ نویسه (متوسط ۹۶٫۱۷ نویسه در هر خبر)
55
خلاصه ۲۰۵ کلمه (متوسط ۳۴٫۱۷ کلمه در هر خبر)
94
۱٬۸۰۱ نویسه (متوسط ۳۰۰٫۱۷ نویسه در هر خبر)
62
بدنه ۱٬۴۲۳ کلمه (متوسط ۲۳۷٫۱۷ کلمه در هر خبر)
26
۱۴٬۱۰۳ نویسه (متوسط ۲٬۳۵۰ نویسه در هر خبر)
53
تعداد کلیدواژه ۱۹ (متوسط ۳٫۱۷ کلیدواژه در هر خبر)
87
خبرهای عکس‌دار ۶
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۴ خبر
بین‌الملل ۲ خبر

آخرین اخبار شانا