شانا

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۸ بهمن ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۳۶ کلمه (متوسط ۱۲ کلمه در هر خبر)
82
۳۶۴ نویسه (متوسط ۱۲۱٫۳۳ نویسه در هر خبر)
39
خلاصه ۱۱۷ کلمه (متوسط ۳۹ کلمه در هر خبر)
87
۱٬۰۷۳ نویسه (متوسط ۳۵۷٫۶۷ نویسه در هر خبر)
44
بدنه ۲٬۷۰۹ کلمه (متوسط ۹۰۳ کلمه در هر خبر)
79
۲۶٬۴۶۵ نویسه (متوسط ۸٬۸۲۲ نویسه در هر خبر)
40
تعداد کلیدواژه ۱۷ (متوسط ۵٫۶۷ کلیدواژه در هر خبر)
42
خبرهای عکس‌دار ۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۲ خبر
فیلم ۱ خبر

آخرین اخبار شانا