رادیو گفتگو

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ »روز بعد»
برو به: امروز (۲۸ خرداد ۱۴۰۰)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۳ -
تیتر ۴۷۲ کلمه (متوسط ۸٫۹۱ کلمه در هر خبر)
91
۴٬۶۱۲ نویسه (متوسط ۸۷٫۰۲ نویسه در هر خبر)
61
خلاصه ۱٬۶۸۳ کلمه (متوسط ۳۱٫۷۵ کلمه در هر خبر)
97
۱۵٬۳۹۹ نویسه (متوسط ۲۹۰٫۵۵ نویسه در هر خبر)
65
بدنه کلمه (متوسط کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
تعداد کلیدواژه ۱۴۸ (متوسط ۲٫۷۹ کلیدواژه در هر خبر)
94
خبرهای عکس‌دار ۵۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۳ خبر
اقتصادی ۶ خبر
اجتماعی ۲ خبر
فرهنگی ۵ خبر
علمی-فناوری ۱۵ خبر
گوناگون ۲ خبر

آخرین اخبار رادیو گفتگو