رادیو گفتگو

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶ -
تیتر ۵۳ کلمه (متوسط ۸٫۸۳ کلمه در هر خبر)
91
۵۱۷ نویسه (متوسط ۸۶٫۱۷ نویسه در هر خبر)
62
خلاصه ۱۸۳ کلمه (متوسط ۳۰٫۵ کلمه در هر خبر)
99
۱٬۷۴۷ نویسه (متوسط ۲۹۱٫۱۷ نویسه در هر خبر)
65
بدنه کلمه (متوسط کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
تعداد کلیدواژه ۲۳ (متوسط ۳٫۸۳ کلیدواژه در هر خبر)
75
خبرهای عکس‌دار ۶
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶ خبر

آخرین اخبار رادیو گفتگو