رادیو گفتگو

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷ -
تیتر ۷۶ کلمه (متوسط ۱۰٫۸۶ کلمه در هر خبر)
85
۷۲۲ نویسه (متوسط ۱۰۳٫۱۴ نویسه در هر خبر)
51
خلاصه ۲۶۳ کلمه (متوسط ۳۷٫۵۷ کلمه در هر خبر)
89
۲٬۴۰۶ نویسه (متوسط ۳۴۳٫۷۱ نویسه در هر خبر)
48
بدنه کلمه (متوسط کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
تعداد کلیدواژه ۲۲ (متوسط ۳٫۱۴ کلیدواژه در هر خبر)
88
خبرهای عکس‌دار ۷
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴ خبر
اقتصادی ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار رادیو گفتگو