شما نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸۹ -
تیتر ۷۷۲ کلمه (متوسط ۸٫۶۷ کلمه در هر خبر)
92
۷٬۳۶۸ نویسه (متوسط ۸۲٫۷۹ نویسه در هر خبر)
64
خلاصه ۲٬۳۳۲ کلمه (متوسط ۲۶٫۲ کلمه در هر خبر)
87
۲۱٬۳۱۵ نویسه (متوسط ۲۳۹٫۴۹ نویسه در هر خبر)
81
بدنه ۲۵٬۷۲۵ کلمه (متوسط ۲۸۹٫۰۴ کلمه در هر خبر)
34
۲۴۰٬۱۹۳ نویسه (متوسط ۲٬۶۹۹ نویسه در هر خبر)
62
تعداد کلیدواژه ۳۸۱ (متوسط ۴٫۲۸ کلیدواژه در هر خبر)
67
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۸
77
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
اقتصادی ۴۳ خبر
اجتماعی ۱۰ خبر
فرهنگی ۱۱ خبر
ورزشی ۲۲ خبر

آخرین اخبار شما نیوز