شما نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۴ -
تیتر ۶۴۱ کلمه (متوسط ۱۰٫۰۲ کلمه در هر خبر)
88
۶٬۰۵۵ نویسه (متوسط ۹۴٫۶۱ نویسه در هر خبر)
56
summary ۱٬۹۳۱ کلمه (متوسط ۳۰٫۱۷ کلمه در هر خبر)
99
۱۷٬۵۲۵ نویسه (متوسط ۲۷۳٫۸۳ نویسه در هر خبر)
70
بدنه ۳۰٬۹۰۱ کلمه (متوسط ۴۸۲٫۸۳ کلمه در هر خبر)
61
۲۸۸٬۶۹۹ نویسه (متوسط ۴٬۵۱۱ نویسه در هر خبر)
95
تعداد کلیدواژه ۲۰۳ (متوسط ۳٫۱۷ کلیدواژه در هر خبر)
87
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶ خبر
اقتصادی ۳۹ خبر
اجتماعی ۸ خبر
فرهنگی ۴ خبر
ورزشی ۶ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار شما نیوز