روزنامه راه مردم

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷ -
تیتر ۸۵ کلمه (متوسط ۱۲٫۱۴ کلمه در هر خبر)
81
۸۵۵ نویسه (متوسط ۱۲۲٫۱۴ نویسه در هر خبر)
38
summary ۲۴۵ کلمه (متوسط ۳۵ کلمه در هر خبر)
92
۲٬۳۶۶ نویسه (متوسط ۳۳۸ نویسه در هر خبر)
50
بدنه ۴٬۰۰۶ کلمه (متوسط ۵۷۲٫۲۹ کلمه در هر خبر)
74
۳۸٬۱۲۱ نویسه (متوسط ۵٬۴۴۶ نویسه در هر خبر)
83
تعداد کلیدواژه ۲ (متوسط ۰٫۲۹ کلیدواژه در هر خبر)
11
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۳
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
اقتصادی ۱ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر

آخرین اخبار روزنامه راه مردم