روزنامه راه مردم

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۰۰ -
تیتر ۱٬۱۰۵ کلمه (متوسط ۱۱٫۰۵ کلمه در هر خبر)
85
۱۰٬۷۱۸ نویسه (متوسط ۱۰۷٫۱۸ نویسه در هر خبر)
48
خلاصه ۴٬۰۰۷ کلمه (متوسط ۴۰٫۰۷ کلمه در هر خبر)
85
۳۶٬۹۵۹ نویسه (متوسط ۳۶۹٫۵۹ نویسه در هر خبر)
40
بدنه ۴۵٬۸۶۹ کلمه (متوسط ۴۵۸٫۶۹ کلمه در هر خبر)
58
۴۳۵٬۵۴۶ نویسه (متوسط ۴٬۳۵۵ نویسه در هر خبر)
97
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۱
97
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۹ خبر
اقتصادی ۲۵ خبر
اجتماعی ۸ خبر
بین‌الملل ۵ خبر
فرهنگی ۷ خبر
علمی-فناوری ۱۰ خبر
ورزشی ۵ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه راه مردم