روزنامه راه مردم

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۳ کلمه (متوسط ۱۳ کلمه در هر خبر)
79
۱۰۸ نویسه (متوسط ۱۰۸ نویسه در هر خبر)
48
right ۳۴ کلمه (متوسط ۳۴ کلمه در هر خبر)
94
۲۸۷ نویسه (متوسط ۲۸۷ نویسه در هر خبر)
66
بدنه ۱٬۹۲۰ کلمه (متوسط ۱٬۹۲۰ کلمه در هر خبر)
0
۱۷٬۰۹۳ نویسه (متوسط ۱۷٬۰۹۳ نویسه در هر خبر)
0
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار روزنامه راه مردم