سازمان پزشکی قانونی

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۹ کلمه (متوسط ۹ کلمه در هر خبر)
91
۷۸ نویسه (متوسط ۷۸ نویسه در هر خبر)
68
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
۱ نویسه (متوسط ۱ نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۴۵۴ کلمه (متوسط ۴۵۴ کلمه در هر خبر)
57
۶٬۳۳۹ نویسه (متوسط ۶٬۳۳۹ نویسه در هر خبر)
71
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۱
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار سازمان پزشکی قانونی