فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولان

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۲۹ کلمه (متوسط ۹٫۶۷ کلمه در هر خبر)
89
۳۵۱ نویسه (متوسط ۱۱۷ نویسه در هر خبر)
42
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۹۶۳ کلمه (متوسط ۳۲۱ کلمه در هر خبر)
38
۹٬۴۶۰ نویسه (متوسط ۳٬۱۵۳ نویسه در هر خبر)
74
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
33
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
ورزشی ۳ خبر

آخرین اخبار فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولان