صندوق اعتباری هنر

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۱۸ کلمه (متوسط ۹ کلمه در هر خبر)
91
۱۷۸ نویسه (متوسط ۸۹ نویسه در هر خبر)
60
خلاصه ۴۵ کلمه (متوسط ۲۲٫۵ کلمه در هر خبر)
75
۴۱۱ نویسه (متوسط ۲۰۵٫۵ نویسه در هر خبر)
92
بدنه ۱٬۶۵۸ کلمه (متوسط ۸۲۹ کلمه در هر خبر)
89
۱۷٬۴۴۸ نویسه (متوسط ۸٬۷۲۴ نویسه در هر خبر)
41
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۲
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر

آخرین اخبار صندوق اعتباری هنر