میراث آریا

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۶ -
تیتر ۴۸۲ کلمه (متوسط ۸٫۶۱ کلمه در هر خبر)
92
۴٬۸۱۸ نویسه (متوسط ۸۶٫۰۴ نویسه در هر خبر)
62
خلاصه ۱٬۶۴۶ کلمه (متوسط ۲۹٫۳۹ کلمه در هر خبر)
97
۱۶٬۰۶۹ نویسه (متوسط ۲۸۶٫۹۵ نویسه در هر خبر)
66
بدنه ۱۵٬۱۶۳ کلمه (متوسط ۲۷۰٫۷۷ کلمه در هر خبر)
31
۱۵۶٬۳۵۴ نویسه (متوسط ۲٬۷۹۲ نویسه در هر خبر)
65
تعداد کلیدواژه ۱۹۷ (متوسط ۳٫۵۲ کلیدواژه در هر خبر)
81
خبرهای عکس‌دار ۵۶
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۳
0
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۳ خبر
فرهنگی ۵ خبر
استانی ۴۷ خبر
فیلم ۱ خبر

آخرین اخبار میراث آریا