زومجی

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۳ اسفند ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۶ -
تیتر ۱۶۱ کلمه (متوسط ۱۰٫۰۶ کلمه در هر خبر)
88
۱٬۳۵۳ نویسه (متوسط ۸۴٫۵۶ نویسه در هر خبر)
63
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۲۰٬۵۴۳ کلمه (متوسط ۱٬۲۸۳٫۹۴ کلمه در هر خبر)
28
۱۸۶٬۷۵۳ نویسه (متوسط ۱۱٬۶۷۲ نویسه در هر خبر)
4
تعداد کلیدواژه ۴۹ (متوسط ۳٫۰۶ کلیدواژه در هر خبر)
89
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۱
84
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
فرهنگی ۹ خبر
علمی-فناوری ۵ خبر

آخرین اخبار زومجی