روزنامه ابتکار

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹۶ -
تیتر ۷۹۲ کلمه (متوسط ۸٫۲۵ کلمه در هر خبر)
93
۷٬۵۹۳ نویسه (متوسط ۷۹٫۰۹ نویسه در هر خبر)
67
right ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۳۸٬۶۲۲ کلمه (متوسط ۴۰۲٫۳۱ کلمه در هر خبر)
50
۳۶۳٬۶۳۱ نویسه (متوسط ۳٬۷۸۸ نویسه در هر خبر)
91
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
1
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴۶ خبر
اقتصادی ۱۹ خبر
اجتماعی ۱۷ خبر
بین‌الملل ۴ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۵ خبر
استانی ۲ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه ابتکار