روزنامه ابتکار

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹۷ -
تیتر ۸۲۱ کلمه (متوسط ۸٫۴۶ کلمه در هر خبر)
92
۷٬۷۶۸ نویسه (متوسط ۸۰٫۰۸ نویسه در هر خبر)
66
summary ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۳۰٬۳۴۱ کلمه (متوسط ۳۱۲٫۷۹ کلمه در هر خبر)
37
۲۸۵٬۲۲۲ نویسه (متوسط ۲٬۹۴۰ نویسه در هر خبر)
69
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
1
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵۴ خبر
اقتصادی ۱۶ خبر
اجتماعی ۱۵ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۶ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه ابتکار