روزنامه ابتکار

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۲ -
تیتر ۹۹ کلمه (متوسط ۸٫۲۵ کلمه در هر خبر)
93
۹۳۹ نویسه (متوسط ۷۸٫۲۵ نویسه در هر خبر)
67
summary ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱۰٬۰۲۵ کلمه (متوسط ۸۳۵٫۴۲ کلمه در هر خبر)
88
۹۶٬۴۶۱ نویسه (متوسط ۸٬۰۳۸ نویسه در هر خبر)
50
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
8
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۷ خبر
اجتماعی ۲ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه ابتکار