روزنامه ابتکار

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۲ -
تیتر ۹۷ کلمه (متوسط ۸٫۰۸ کلمه در هر خبر)
93
۹۴۷ نویسه (متوسط ۷۸٫۹۲ نویسه در هر خبر)
67
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۹٬۶۴۲ کلمه (متوسط ۸۰۳٫۵ کلمه در هر خبر)
92
۹۳٬۹۵۶ نویسه (متوسط ۷٬۸۳۰ نویسه در هر خبر)
52
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
8
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۹ خبر
اقتصادی ۱ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه ابتکار