روزنامه ابتکار

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۱۳ -
تیتر ۹۹۰ کلمه (متوسط ۸٫۷۶ کلمه در هر خبر)
91
۹٬۵۷۱ نویسه (متوسط ۸۴٫۷ نویسه در هر خبر)
63
right ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۴۷٬۱۹۲ کلمه (متوسط ۴۱۷٫۶۳ کلمه در هر خبر)
52
۴۴۵٬۸۳۴ نویسه (متوسط ۳٬۹۴۵ نویسه در هر خبر)
95
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵۵ خبر
اقتصادی ۲۱ خبر
اجتماعی ۱۷ خبر
بین‌الملل ۹ خبر
فرهنگی ۸ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
روزنامه ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار روزنامه ابتکار