مهر

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۷ -
تیتر ۲۶۲ کلمه (متوسط ۹٫۷ کلمه در هر خبر)
89
۲٬۶۰۳ نویسه (متوسط ۹۶٫۴۱ نویسه در هر خبر)
55
خلاصه ۷۲۹ کلمه (متوسط ۲۷ کلمه در هر خبر)
90
۶٬۷۱۷ نویسه (متوسط ۲۴۸٫۷۸ نویسه در هر خبر)
78
بدنه ۸٬۷۷۸ کلمه (متوسط ۳۲۵٫۱۱ کلمه در هر خبر)
39
۸۲٬۱۱۳ نویسه (متوسط ۳٬۰۴۱ نویسه در هر خبر)
71
تعداد کلیدواژه ۹۳ (متوسط ۳٫۴۴ کلیدواژه در هر خبر)
82
خبرهای عکس‌دار ۲۷
100
اخبار تغییر یافته ۲
81
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اجتماعی ۵ خبر
بین‌الملل ۵ خبر
استانی ۱۷ خبر

آخرین اخبار مهر