مهر

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۹۱ -
تیتر ۱٬۹۱۹ کلمه (متوسط ۱۰٫۰۵ کلمه در هر خبر)
88
۱۸٬۳۸۵ نویسه (متوسط ۹۶٫۲۶ نویسه در هر خبر)
55
summary ۴٬۸۲۲ کلمه (متوسط ۲۵٫۲۵ کلمه در هر خبر)
84
۴۴٬۹۱۹ نویسه (متوسط ۲۳۵٫۱۸ نویسه در هر خبر)
82
بدنه ۶۶٬۱۶۳ کلمه (متوسط ۳۴۶٫۴ کلمه در هر خبر)
42
۶۱۵٬۴۴۹ نویسه (متوسط ۳٬۲۲۲ نویسه در هر خبر)
76
تعداد کلیدواژه ۶۴۹ (متوسط ۳٫۴ کلیدواژه در هر خبر)
83
خبرهای عکس‌دار ۱۹۱
100
اخبار تغییر یافته ۱۱
85
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۹ خبر
اقتصادی ۵ خبر
اجتماعی ۱۸ خبر
بین‌الملل ۲۷ خبر
فرهنگی ۳۵ خبر
علمی-فناوری ۵ خبر
ورزشی ۱۷ خبر
استانی ۷۰ خبر
عکس ۵ خبر

آخرین اخبار مهر