مهر

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۳۱ -
تیتر ۱٬۲۷۹ کلمه (متوسط ۹٫۷۶ کلمه در هر خبر)
88
۱۲٬۴۱۹ نویسه (متوسط ۹۴٫۸ نویسه در هر خبر)
56
summary ۳٬۳۷۵ کلمه (متوسط ۲۵٫۷۶ کلمه در هر خبر)
85
۳۱٬۴۰۹ نویسه (متوسط ۲۳۹٫۷۶ نویسه در هر خبر)
81
بدنه ۴۷٬۹۵۲ کلمه (متوسط ۳۶۶٫۰۵ کلمه در هر خبر)
45
۴۳۹٬۰۸۲ نویسه (متوسط ۳٬۳۵۲ نویسه در هر خبر)
79
تعداد کلیدواژه ۴۶۳ (متوسط ۳٫۵۳ کلیدواژه در هر خبر)
81
خبرهای عکس‌دار ۱۳۰
99
اخبار تغییر یافته ۱۵
71
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶ خبر
اقتصادی ۶ خبر
اجتماعی ۱۴ خبر
بین‌الملل ۱۸ خبر
فرهنگی ۱۹ خبر
علمی-فناوری ۴ خبر
ورزشی ۱۱ خبر
استانی ۵۰ خبر
عکس ۳ خبر

آخرین اخبار مهر