مهر

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۷ -
تیتر ۴۸۶ کلمه (متوسط ۱۰٫۳۴ کلمه در هر خبر)
87
۴٬۵۴۷ نویسه (متوسط ۹۶٫۷۴ نویسه در هر خبر)
55
خلاصه ۱٬۰۹۷ کلمه (متوسط ۲۳٫۳۴ کلمه در هر خبر)
77
۱۰٬۲۶۷ نویسه (متوسط ۲۱۸٫۴۵ نویسه در هر خبر)
87
بدنه ۱۵٬۱۴۴ کلمه (متوسط ۳۲۲٫۲۱ کلمه در هر خبر)
38
۱۴۰٬۵۸۶ نویسه (متوسط ۲٬۹۹۱ نویسه در هر خبر)
70
تعداد کلیدواژه ۱۵۴ (متوسط ۳٫۲۸ کلیدواژه در هر خبر)
85
خبرهای عکس‌دار ۴۷
100
اخبار تغییر یافته ۴
78
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۶ خبر
بین‌الملل ۵ خبر
فرهنگی ۱ خبر
استانی ۳۳ خبر
عکس ۱ خبر

آخرین اخبار مهر