مهر

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۵۷ -
تیتر ۶٬۵۶۸ کلمه (متوسط ۱۰ کلمه در هر خبر)
88
۶۳٬۲۱۲ نویسه (متوسط ۹۶٫۲۱ نویسه در هر خبر)
55
خلاصه ۱۷٬۰۳۰ کلمه (متوسط ۲۵٫۹۲ کلمه در هر خبر)
86
۱۶۰٬۶۱۰ نویسه (متوسط ۲۴۴٫۴۶ نویسه در هر خبر)
79
بدنه ۲۱۵٬۴۵۷ کلمه (متوسط ۳۲۷٫۹۴ کلمه در هر خبر)
39
۲٬۰۳۲٬۸۹۶ نویسه (متوسط ۳٬۰۹۴ نویسه در هر خبر)
73
تعداد کلیدواژه ۲٬۲۸۹ (متوسط ۳٫۴۸ کلیدواژه در هر خبر)
82
خبرهای عکس‌دار ۶۵۴
99
اخبار تغییر یافته ۲۰۸
20
اخبار حذف شده ۲
79
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۴ خبر
اقتصادی ۴۷ خبر
اجتماعی ۵۶ خبر
بین‌الملل ۷۳ خبر
فرهنگی ۸۶ خبر
علمی-فناوری ۲۰ خبر
ورزشی ۳۴ خبر
گوناگون ۴ خبر
استانی ۲۹۵ خبر
عکس ۴ خبر
فیلم ۴ خبر

آخرین اخبار مهر