مهر

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷۷۶ -
تیتر ۷٬۵۱۶ کلمه (متوسط ۹٫۶۹ کلمه در هر خبر)
89
۷۲٬۵۸۱ نویسه (متوسط ۹۳٫۵۳ نویسه در هر خبر)
57
right ۱۹٬۳۳۰ کلمه (متوسط ۲۴٫۹۱ کلمه در هر خبر)
83
۱۸۲٬۳۷۰ نویسه (متوسط ۲۳۵٫۰۱ نویسه در هر خبر)
82
بدنه ۲۵۱٬۹۳۸ کلمه (متوسط ۳۲۴٫۶۶ کلمه در هر خبر)
39
۲٬۳۳۰٬۹۳۵ نویسه (متوسط ۳٬۰۰۴ نویسه در هر خبر)
70
تعداد کلیدواژه ۲٬۶۱۸ (متوسط ۳٫۳۷ کلیدواژه در هر خبر)
84
خبرهای عکس‌دار ۷۷۵
99
اخبار تغییر یافته ۱۳۶
56
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۰ خبر
اقتصادی ۳۶ خبر
اجتماعی ۷۴ خبر
بین‌الملل ۸۱ خبر
فرهنگی ۱۱۵ خبر
علمی-فناوری ۲۸ خبر
ورزشی ۶۸ خبر
استانی ۳۳۱ خبر
عکس ۱۳ خبر

آخرین اخبار مهر