مهر

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۳۶ -
تیتر ۱٬۳۳۲ کلمه (متوسط ۹٫۷۹ کلمه در هر خبر)
88
۱۲٬۶۴۹ نویسه (متوسط ۹۳٫۰۱ نویسه در هر خبر)
57
خلاصه ۳٬۲۶۷ کلمه (متوسط ۲۴٫۰۲ کلمه در هر خبر)
80
۳۰٬۶۱۷ نویسه (متوسط ۲۲۵٫۱۲ نویسه در هر خبر)
85
بدنه ۴۳٬۳۷۰ کلمه (متوسط ۳۱۸٫۹ کلمه در هر خبر)
38
۴۰۴٬۶۴۰ نویسه (متوسط ۲٬۹۷۵ نویسه در هر خبر)
69
تعداد کلیدواژه ۴۸۱ (متوسط ۳٫۵۴ کلیدواژه در هر خبر)
81
خبرهای عکس‌دار ۱۳۴
98
اخبار تغییر یافته ۲۱
61
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۱۵ خبر
اجتماعی ۱۹ خبر
بین‌الملل ۹ خبر
فرهنگی ۱۴ خبر
علمی-فناوری ۵ خبر
ورزشی ۱۲ خبر
استانی ۵۵ خبر
عکس ۵ خبر

آخرین اخبار مهر