مهر

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۱ -
تیتر ۱۹۹ کلمه (متوسط ۹٫۴۸ کلمه در هر خبر)
89
۱٬۷۸۶ نویسه (متوسط ۸۵٫۰۵ نویسه در هر خبر)
63
خلاصه ۴۴۱ کلمه (متوسط ۲۱ کلمه در هر خبر)
70
۴٬۰۰۴ نویسه (متوسط ۱۹۰٫۶۷ نویسه در هر خبر)
96
بدنه ۶٬۲۸۶ کلمه (متوسط ۲۹۹٫۳۳ کلمه در هر خبر)
35
۵۸٬۲۶۶ نویسه (متوسط ۲٬۷۷۵ نویسه در هر خبر)
64
تعداد کلیدواژه ۷۱ (متوسط ۳٫۳۸ کلیدواژه در هر خبر)
83
خبرهای عکس‌دار ۲۱
100
اخبار تغییر یافته ۲
76
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۶ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۲ خبر
ورزشی ۲ خبر
استانی ۶ خبر
عکس ۱ خبر

آخرین اخبار مهر