مهر

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷ -
تیتر ۵۶ کلمه (متوسط ۸ کلمه در هر خبر)
94
۵۸۲ نویسه (متوسط ۸۳٫۱۴ نویسه در هر خبر)
64
right ۱۵۳ کلمه (متوسط ۲۱٫۸۶ کلمه در هر خبر)
72
۱٬۴۴۸ نویسه (متوسط ۲۰۶٫۸۶ نویسه در هر خبر)
91
بدنه ۷٬۸۶۶ کلمه (متوسط ۱٬۱۲۳٫۷۱ کلمه در هر خبر)
50
۶۶٬۸۱۲ نویسه (متوسط ۹٬۵۴۵ نویسه در هر خبر)
31
تعداد کلیدواژه ۲۷ (متوسط ۳٫۸۶ کلیدواژه در هر خبر)
75
خبرهای عکس‌دار ۷
100
اخبار تغییر یافته ۱
64
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۱ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۱ خبر
ورزشی ۳ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار مهر