مهر

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۶۰ -
تیتر ۲٬۶۰۷ کلمه (متوسط ۱۰٫۰۳ کلمه در هر خبر)
88
۲۴٬۹۷۲ نویسه (متوسط ۹۶٫۰۵ نویسه در هر خبر)
55
خلاصه ۶٬۶۸۷ کلمه (متوسط ۲۵٫۷۲ کلمه در هر خبر)
85
۶۲٬۴۶۳ نویسه (متوسط ۲۴۰٫۲۴ نویسه در هر خبر)
81
بدنه ۸۷٬۱۷۱ کلمه (متوسط ۳۳۵٫۲۷ کلمه در هر خبر)
40
۸۰۹٬۷۹۹ نویسه (متوسط ۳٬۱۱۵ نویسه در هر خبر)
73
تعداد کلیدواژه ۸۸۶ (متوسط ۳٫۴۱ کلیدواژه در هر خبر)
83
خبرهای عکس‌دار ۲۵۷
98
اخبار تغییر یافته ۳۹
62
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۲ خبر
اقتصادی ۱۶ خبر
اجتماعی ۱۸ خبر
بین‌الملل ۳۲ خبر
فرهنگی ۳۴ خبر
علمی-فناوری ۱۰ خبر
ورزشی ۴۰ خبر
استانی ۸۸ خبر
عکس ۱۰ خبر

آخرین اخبار مهر