آنا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۰ -
تیتر ۱۵۶ کلمه (متوسط ۱۵٫۶ کلمه در هر خبر)
71
۱٬۴۷۳ نویسه (متوسط ۱۴۷٫۳ نویسه در هر خبر)
21
خلاصه ۳۲۱ کلمه (متوسط ۳۲٫۱ کلمه در هر خبر)
97
۲٬۹۵۰ نویسه (متوسط ۲۹۵ نویسه در هر خبر)
64
بدنه ۶٬۰۵۳ کلمه (متوسط ۶۰۵٫۳ کلمه در هر خبر)
79
۵۸٬۸۹۳ نویسه (متوسط ۵٬۸۸۹ نویسه در هر خبر)
77
تعداد کلیدواژه ۴۵ (متوسط ۴٫۵ کلیدواژه در هر خبر)
63
خبرهای عکس‌دار ۱۰
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۳ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۲ خبر
ورزشی ۱ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار آنا