آنا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۸ -
تیتر ۴۴۸ کلمه (متوسط ۱۱٫۷۹ کلمه در هر خبر)
82
۴٬۴۲۴ نویسه (متوسط ۱۱۶٫۴۲ نویسه در هر خبر)
42
خلاصه ۱٬۰۳۱ کلمه (متوسط ۲۷٫۱۳ کلمه در هر خبر)
90
۹٬۹۵۶ نویسه (متوسط ۲۶۲ نویسه در هر خبر)
74
بدنه ۱۳۸ کلمه (متوسط ۳٫۶۳ کلمه در هر خبر)
0
۱٬۲۸۷ نویسه (متوسط ۳۴ نویسه در هر خبر)
0
تعداد کلیدواژه ۱۵۰ (متوسط ۳٫۹۵ کلیدواژه در هر خبر)
73
خبرهای عکس‌دار ۳۷
97
اخبار تغییر یافته ۲
86
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۱ خبر
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۴ خبر
علمی-فناوری ۱۳ خبر
ورزشی ۶ خبر
استانی ۲ خبر

آخرین اخبار آنا