آنا

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۰ -
تیتر ۳۰۲ کلمه (متوسط ۱۰٫۰۷ کلمه در هر خبر)
88
۲٬۹۵۴ نویسه (متوسط ۹۸٫۴۷ نویسه در هر خبر)
54
خلاصه ۶۹۹ کلمه (متوسط ۲۳٫۳ کلمه در هر خبر)
77
۶٬۵۸۶ نویسه (متوسط ۲۱۹٫۵۳ نویسه در هر خبر)
87
بدنه ۱۱٬۶۱۸ کلمه (متوسط ۳۸۷٫۲۷ کلمه در هر خبر)
48
۱۱۵٬۶۸۶ نویسه (متوسط ۳٬۸۵۶ نویسه در هر خبر)
92
تعداد کلیدواژه ۱۳۳ (متوسط ۴٫۴۳ کلیدواژه در هر خبر)
64
خبرهای عکس‌دار ۲۹
96
اخبار تغییر یافته ۵
58
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۷ خبر
اجتماعی ۴ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۶ خبر
ورزشی ۶ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۵ خبر

آخرین اخبار آنا