آنا

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸ -
تیتر ۱۲۴ کلمه (متوسط ۱۵٫۵ کلمه در هر خبر)
72
۱٬۲۳۰ نویسه (متوسط ۱۵۳٫۷۵ نویسه در هر خبر)
17
خلاصه ۲۴۰ کلمه (متوسط ۳۰ کلمه در هر خبر)
100
۲٬۲۲۸ نویسه (متوسط ۲۷۸٫۵ نویسه در هر خبر)
69
بدنه کلمه (متوسط کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
تعداد کلیدواژه ۳۳ (متوسط ۴٫۱۲ کلیدواژه در هر خبر)
70
خبرهای عکس‌دار ۸
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۳ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار آنا