آنا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶ -
تیتر ۴۷ کلمه (متوسط ۷٫۸۳ کلمه در هر خبر)
94
۴۴۱ نویسه (متوسط ۷۳٫۵ نویسه در هر خبر)
71
خلاصه ۹۱ کلمه (متوسط ۱۵٫۱۷ کلمه در هر خبر)
50
۸۶۰ نویسه (متوسط ۱۴۳٫۳۳ نویسه در هر خبر)
79
بدنه ۱٬۵۹۶ کلمه (متوسط ۲۶۶ کلمه در هر خبر)
30
۱۴٬۹۶۸ نویسه (متوسط ۲٬۴۹۵ نویسه در هر خبر)
57
تعداد کلیدواژه ۲۶ (متوسط ۴٫۳۳ کلیدواژه در هر خبر)
66
خبرهای عکس‌دار ۶
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار آنا