آنا

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۶ تیر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴ -
تیتر ۵۵ کلمه (متوسط ۱۳٫۷۵ کلمه در هر خبر)
77
۵۰۴ نویسه (متوسط ۱۲۶ نویسه در هر خبر)
36
خلاصه ۱۰۴ کلمه (متوسط ۲۶ کلمه در هر خبر)
86
۹۸۳ نویسه (متوسط ۲۴۵٫۷۵ نویسه در هر خبر)
79
بدنه ۳٬۷۸۰ کلمه (متوسط ۹۴۵ کلمه در هر خبر)
74
۳۷٬۷۲۴ نویسه (متوسط ۹٬۴۳۱ نویسه در هر خبر)
32
تعداد کلیدواژه ۲۲ (متوسط ۵٫۵ کلیدواژه در هر خبر)
45
خبرهای عکس‌دار ۴
100
اخبار تغییر یافته ۱
37
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۱ خبر
ورزشی ۲ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار آنا