آنا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۳ -
تیتر ۲۷۴ کلمه (متوسط ۱۱٫۹۱ کلمه در هر خبر)
82
۲٬۶۴۰ نویسه (متوسط ۱۱۴٫۷۸ نویسه در هر خبر)
43
خلاصه ۷۰۲ کلمه (متوسط ۳۰٫۵۲ کلمه در هر خبر)
99
۶٬۵۱۵ نویسه (متوسط ۲۸۳٫۲۶ نویسه در هر خبر)
67
بدنه ۱۱٬۴۵۴ کلمه (متوسط ۴۹۸ کلمه در هر خبر)
64
۱۱۴٬۱۵۲ نویسه (متوسط ۴٬۹۶۳ نویسه در هر خبر)
89
تعداد کلیدواژه ۸۴ (متوسط ۳٫۶۵ کلیدواژه در هر خبر)
79
خبرهای عکس‌دار ۲۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۴ خبر
اجتماعی ۳ خبر
بین‌الملل ۶ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۳ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۱ خبر
عکس ۱ خبر

آخرین اخبار آنا