آنا

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۱۲ -
تیتر ۲٬۴۵۳ کلمه (متوسط ۱۱٫۵۷ کلمه در هر خبر)
83
۲۳٬۵۸۵ نویسه (متوسط ۱۱۱٫۲۵ نویسه در هر خبر)
45
خلاصه ۶٬۱۳۷ کلمه (متوسط ۲۸٫۹۵ کلمه در هر خبر)
96
۵۷٬۲۶۳ نویسه (متوسط ۲۷۰٫۱۱ نویسه در هر خبر)
71
بدنه ۸۴٬۸۲۰ کلمه (متوسط ۴۰۰٫۰۹ کلمه در هر خبر)
50
۸۲۶٬۹۷۶ نویسه (متوسط ۳٬۹۰۱ نویسه در هر خبر)
94
تعداد کلیدواژه ۸۰۰ (متوسط ۳٫۷۷ کلیدواژه در هر خبر)
76
خبرهای عکس‌دار ۲۰۶
97
اخبار تغییر یافته ۶۲
26
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵۷ خبر
اقتصادی ۱۲ خبر
اجتماعی ۱۷ خبر
بین‌الملل ۱۹ خبر
فرهنگی ۳۹ خبر
علمی-فناوری ۲۳ خبر
ورزشی ۲۱ خبر
استانی ۲۴ خبر

آخرین اخبار آنا