آنا

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۰ -
تیتر ۱۶۵ کلمه (متوسط ۱۶٫۵ کلمه در هر خبر)
69
۱٬۵۷۸ نویسه (متوسط ۱۵۷٫۸ نویسه در هر خبر)
14
خلاصه ۳۸۰ کلمه (متوسط ۳۸ کلمه در هر خبر)
88
۳٬۴۵۳ نویسه (متوسط ۳۴۵٫۳ نویسه در هر خبر)
48
بدنه کلمه (متوسط کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
تعداد کلیدواژه ۴۰ (متوسط ۴ کلیدواژه در هر خبر)
72
خبرهای عکس‌دار ۹
90
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵ خبر
اقتصادی ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار آنا