آنا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۹ -
تیتر ۲۳۸ کلمه (متوسط ۱۲٫۵۳ کلمه در هر خبر)
80
۲٬۲۵۵ نویسه (متوسط ۱۱۸٫۶۸ نویسه در هر خبر)
40
خلاصه ۵۰۷ کلمه (متوسط ۲۶٫۶۸ کلمه در هر خبر)
88
۴٬۷۹۹ نویسه (متوسط ۲۵۲٫۵۸ نویسه در هر خبر)
77
بدنه ۱۳٬۴۶۵ کلمه (متوسط ۷۰۸٫۶۸ کلمه در هر خبر)
94
۱۳۳٬۴۱۸ نویسه (متوسط ۷٬۰۲۲ نویسه در هر خبر)
63
تعداد کلیدواژه ۷۱ (متوسط ۳٫۷۴ کلیدواژه در هر خبر)
77
خبرهای عکس‌دار ۱۹
100
اخبار تغییر یافته ۱
86
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۲ خبر
بین‌الملل ۷ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۳ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار آنا