آنا

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۳۰ فروردین ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۲۱ -
تیتر ۱٬۱۹۳ کلمه (متوسط ۹٫۸۶ کلمه در هر خبر)
88
۱۱٬۶۰۸ نویسه (متوسط ۹۵٫۹۳ نویسه در هر خبر)
56
خلاصه ۲٬۸۷۵ کلمه (متوسط ۲۳٫۷۶ کلمه در هر خبر)
79
۲۷٬۲۷۱ نویسه (متوسط ۲۲۵٫۳۸ نویسه در هر خبر)
85
بدنه ۳۷٬۸۱۷ کلمه (متوسط ۳۱۲٫۵۴ کلمه در هر خبر)
37
۳۷۱٬۷۳۲ نویسه (متوسط ۳٬۰۷۲ نویسه در هر خبر)
72
تعداد کلیدواژه ۶۳۰ (متوسط ۵٫۲۱ کلیدواژه در هر خبر)
50
خبرهای عکس‌دار ۱۲۱
100
اخبار تغییر یافته ۳۸
21
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۹ خبر
اقتصادی ۸ خبر
اجتماعی ۱۷ خبر
بین‌الملل ۱۴ خبر
فرهنگی ۱۶ خبر
علمی-فناوری ۹ خبر
ورزشی ۲۱ خبر
استانی ۱۷ خبر

آخرین اخبار آنا