آنا

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷۱ -
تیتر ۸۰۹ کلمه (متوسط ۱۱٫۳۹ کلمه در هر خبر)
84
۷٬۹۳۱ نویسه (متوسط ۱۱۱٫۷ نویسه در هر خبر)
45
خلاصه ۱٬۷۳۹ کلمه (متوسط ۲۴٫۴۹ کلمه در هر خبر)
81
۱۶٬۶۲۷ نویسه (متوسط ۲۳۴٫۱۸ نویسه در هر خبر)
83
بدنه ۲۶٬۵۸۰ کلمه (متوسط ۳۷۴٫۳۷ کلمه در هر خبر)
46
۲۵۶٬۸۰۱ نویسه (متوسط ۳٬۶۱۷ نویسه در هر خبر)
86
تعداد کلیدواژه ۲۸۱ (متوسط ۳٫۹۶ کلیدواژه در هر خبر)
73
خبرهای عکس‌دار ۶۹
97
اخبار تغییر یافته ۶
78
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۲۶ خبر
بین‌الملل ۱۰ خبر
فرهنگی ۱۲ خبر
ورزشی ۷ خبر
استانی ۷ خبر
عکس ۱ خبر

آخرین اخبار آنا