روزنامه تعادل

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۵ -
تیتر ۱۸۶ کلمه (متوسط ۵٫۳۱ کلمه در هر خبر)
86
۱٬۸۰۱ نویسه (متوسط ۵۱٫۴۶ نویسه در هر خبر)
85
خلاصه ۸۶۰ کلمه (متوسط ۲۴٫۵۷ کلمه در هر خبر)
81
۸٬۰۸۷ نویسه (متوسط ۲۳۱٫۰۶ نویسه در هر خبر)
84
بدنه ۲۴٬۳۵۶ کلمه (متوسط ۶۹۵٫۸۹ کلمه در هر خبر)
92
۲۳۳٬۹۷۷ نویسه (متوسط ۶٬۶۸۵ نویسه در هر خبر)
67
تعداد کلیدواژه ۱۶۷ (متوسط ۴٫۷۷ کلیدواژه در هر خبر)
58
خبرهای عکس‌دار ۳۵
100
اخبار تغییر یافته ۱
92
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۸ خبر
اقتصادی ۱۳ خبر
اجتماعی ۲ خبر
فرهنگی ۵ خبر
علمی-فناوری ۴ خبر
استانی ۲ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه تعادل