همشهری آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۸ -
تیتر ۳۷۵ کلمه (متوسط ۷٫۸۱ کلمه در هر خبر)
94
۳٬۶۵۴ نویسه (متوسط ۷۶٫۱۲ نویسه در هر خبر)
69
خلاصه ۱٬۵۱۶ کلمه (متوسط ۳۱٫۵۸ کلمه در هر خبر)
97
۱۴٬۰۰۳ نویسه (متوسط ۲۹۱٫۷۳ نویسه در هر خبر)
65
بدنه ۲۲٬۶۰۶ کلمه (متوسط ۴۷۰٫۹۶ کلمه در هر خبر)
60
۲۱۷٬۵۰۱ نویسه (متوسط ۴٬۵۳۱ نویسه در هر خبر)
94
تعداد کلیدواژه ۷۸ (متوسط ۱٫۶۲ کلیدواژه در هر خبر)
65
خبرهای عکس‌دار ۴۸
100
اخبار تغییر یافته ۴
79
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶ خبر
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۱۰ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۱۰ خبر
علمی-فناوری ۴ خبر
ورزشی ۵ خبر
استانی ۹ خبر

آخرین اخبار همشهری آنلاین