همشهری آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۱ -
تیتر ۳۹۲ کلمه (متوسط ۹٫۵۶ کلمه در هر خبر)
89
۳٬۷۸۰ نویسه (متوسط ۹۲٫۲ نویسه در هر خبر)
58
خلاصه ۱٬۳۲۱ کلمه (متوسط ۳۲٫۲۲ کلمه در هر خبر)
96
۱۲٬۵۴۹ نویسه (متوسط ۳۰۶٫۰۷ نویسه در هر خبر)
60
بدنه ۱۳٬۲۵۹ کلمه (متوسط ۳۲۳٫۳۹ کلمه در هر خبر)
39
۱۲۷٬۹۰۷ نویسه (متوسط ۳٬۱۲۰ نویسه در هر خبر)
73
تعداد کلیدواژه ۶۷ (متوسط ۱٫۶۳ کلیدواژه در هر خبر)
65
خبرهای عکس‌دار ۴۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۷ خبر
بین‌الملل ۷ خبر
فرهنگی ۱۰ خبر
علمی-فناوری ۵ خبر
ورزشی ۳ خبر
عکس ۲ خبر

آخرین اخبار همشهری آنلاین