همشهری آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵ -
تیتر ۳۶ کلمه (متوسط ۷٫۲ کلمه در هر خبر)
96
۳۳۶ نویسه (متوسط ۶۷٫۲ نویسه در هر خبر)
75
خلاصه ۱۷۹ کلمه (متوسط ۳۵٫۸ کلمه در هر خبر)
91
۱٬۶۷۰ نویسه (متوسط ۳۳۴ نویسه در هر خبر)
51
بدنه ۱٬۴۸۰ کلمه (متوسط ۲۹۶ کلمه در هر خبر)
35
۱۴٬۱۵۹ نویسه (متوسط ۲٬۸۳۲ نویسه در هر خبر)
66
تعداد کلیدواژه ۸ (متوسط ۱٫۶ کلیدواژه در هر خبر)
64
خبرهای عکس‌دار ۴
80
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۲ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار همشهری آنلاین