همشهری آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷۰ -
تیتر ۸۴۶ کلمه (متوسط ۱۲٫۰۹ کلمه در هر خبر)
82
۸٬۰۱۹ نویسه (متوسط ۱۱۴٫۵۶ نویسه در هر خبر)
43
خلاصه ۲٬۳۸۵ کلمه (متوسط ۳۴٫۰۷ کلمه در هر خبر)
94
۲۱٬۶۲۱ نویسه (متوسط ۳۰۸٫۸۷ نویسه در هر خبر)
59
بدنه ۳۲٬۸۶۴ کلمه (متوسط ۴۶۹٫۴۹ کلمه در هر خبر)
59
۳۱۱٬۰۰۶ نویسه (متوسط ۴٬۴۴۳ نویسه در هر خبر)
95
تعداد کلیدواژه ۱۶۹ (متوسط ۲٫۴۱ کلیدواژه در هر خبر)
96
خبرهای عکس‌دار ۷۰
100
اخبار تغییر یافته ۳
89
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۸ خبر
اقتصادی ۱۰ خبر
اجتماعی ۳ خبر
بین‌الملل ۴ خبر
فرهنگی ۵ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
گوناگون ۳ خبر
استانی ۱۵ خبر

آخرین اخبار همشهری آنلاین