میزان

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۵۶ -
تیتر ۱٬۸۴۹ کلمه (متوسط ۱۱٫۸۵ کلمه در هر خبر)
82
۱۷٬۳۳۶ نویسه (متوسط ۱۱۱٫۱۳ نویسه در هر خبر)
45
خلاصه ۴٬۴۶۷ کلمه (متوسط ۲۸٫۶۳ کلمه در هر خبر)
95
۴۱٬۶۷۳ نویسه (متوسط ۲۶۷٫۱۳ نویسه در هر خبر)
72
بدنه ۵۵٬۲۷۹ کلمه (متوسط ۳۵۴٫۳۵ کلمه در هر خبر)
43
۵۳۱٬۲۰۴ نویسه (متوسط ۳٬۴۰۵ نویسه در هر خبر)
81
تعداد کلیدواژه ۷۵۲ (متوسط ۴٫۸۲ کلیدواژه در هر خبر)
57
خبرهای عکس‌دار ۱۲
7
اخبار تغییر یافته ۲۸
55
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۴ خبر
اقتصادی ۲۳ خبر
اجتماعی ۲۱ خبر
بین‌الملل ۱۶ خبر
فرهنگی ۱۸ خبر
علمی-فناوری ۱۲ خبر
ورزشی ۳۰ خبر
استانی ۲ خبر

آخرین اخبار میزان