میزان

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۱ -
تیتر ۳۶۷ کلمه (متوسط ۱۱٫۸۴ کلمه در هر خبر)
82
۳٬۴۷۶ نویسه (متوسط ۱۱۲٫۱۳ نویسه در هر خبر)
45
summary ۸۹۲ کلمه (متوسط ۲۸٫۷۷ کلمه در هر خبر)
95
۸٬۳۹۵ نویسه (متوسط ۲۷۰٫۸۱ نویسه در هر خبر)
71
بدنه ۱۲٬۱۱۲ کلمه (متوسط ۳۹۰٫۷۱ کلمه در هر خبر)
48
۱۱۴٬۹۵۴ نویسه (متوسط ۳٬۷۰۸ نویسه در هر خبر)
89
تعداد کلیدواژه ۱۳۴ (متوسط ۴٫۳۲ کلیدواژه در هر خبر)
66
خبرهای عکس‌دار ۳۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶ خبر
اقتصادی ۴ خبر
اجتماعی ۳ خبر
بین‌الملل ۱۰ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۵ خبر
عکس ۲ خبر

آخرین اخبار میزان