میزان

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۲۶ کلمه (متوسط ۱۳ کلمه در هر خبر)
79
۲۴۵ نویسه (متوسط ۱۲۲٫۵ نویسه در هر خبر)
38
خلاصه ۵۵ کلمه (متوسط ۲۷٫۵ کلمه در هر خبر)
91
۴۹۷ نویسه (متوسط ۲۴۸٫۵ نویسه در هر خبر)
78
بدنه ۳۸۵ کلمه (متوسط ۱۹۲٫۵ کلمه در هر خبر)
20
۳٬۶۷۵ نویسه (متوسط ۱٬۸۳۸ نویسه در هر خبر)
40
تعداد کلیدواژه ۵ (متوسط ۲٫۵ کلیدواژه در هر خبر)
100
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۱ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار میزان