میزان

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴ -
تیتر ۴۵ کلمه (متوسط ۱۱٫۲۵ کلمه در هر خبر)
84
۴۳۰ نویسه (متوسط ۱۰۷٫۵ نویسه در هر خبر)
48
summary ۹۰ کلمه (متوسط ۲۲٫۵ کلمه در هر خبر)
75
۷۹۱ نویسه (متوسط ۱۹۷٫۷۵ نویسه در هر خبر)
94
بدنه ۱٬۴۴۳ کلمه (متوسط ۳۶۰٫۷۵ کلمه در هر خبر)
44
۱۲٬۸۴۴ نویسه (متوسط ۳٬۲۱۱ نویسه در هر خبر)
76
تعداد کلیدواژه ۱۷ (متوسط ۴٫۲۵ کلیدواژه در هر خبر)
68
خبرهای عکس‌دار ۳
75
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
ورزشی ۲ خبر

آخرین اخبار میزان