میزان

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۵ کلمه (متوسط ۱۵ کلمه در هر خبر)
73
۱۳۲ نویسه (متوسط ۱۳۲ نویسه در هر خبر)
32
right ۱۷ کلمه (متوسط ۱۷ کلمه در هر خبر)
56
۱۵۴ نویسه (متوسط ۱۵۴ نویسه در هر خبر)
85
بدنه ۲۶۰ کلمه (متوسط ۲۶۰ کلمه در هر خبر)
30
۲٬۳۷۷ نویسه (متوسط ۲٬۳۷۷ نویسه در هر خبر)
54
تعداد کلیدواژه ۴ (متوسط ۴ کلیدواژه در هر خبر)
72
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
ورزشی ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار میزان