جوان

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸ -
تیتر ۷۲ کلمه (متوسط ۹ کلمه در هر خبر)
91
۶۷۵ نویسه (متوسط ۸۴٫۳۸ نویسه در هر خبر)
63
right ۲۲۲ کلمه (متوسط ۲۷٫۷۵ کلمه در هر خبر)
92
۱٬۹۸۸ نویسه (متوسط ۲۴۸٫۵ نویسه در هر خبر)
78
بدنه ۱٬۵۷۸ کلمه (متوسط ۱۹۷٫۲۵ کلمه در هر خبر)
21
۱۵٬۱۱۰ نویسه (متوسط ۱٬۸۸۹ نویسه در هر خبر)
41
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳
37
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اجتماعی ۴ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
روزنامه ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار جوان