جوان

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۷ -
تیتر ۳۳۶ کلمه (متوسط ۹٫۰۸ کلمه در هر خبر)
90
۳٬۰۶۳ نویسه (متوسط ۸۲٫۷۸ نویسه در هر خبر)
64
خلاصه ۱٬۰۵۸ کلمه (متوسط ۲۸٫۵۹ کلمه در هر خبر)
95
۹٬۲۷۹ نویسه (متوسط ۲۵۰٫۷۸ نویسه در هر خبر)
77
بدنه ۲۹٬۵۸۲ کلمه (متوسط ۷۹۹٫۵۱ کلمه در هر خبر)
93
۲۸۰٬۹۸۹ نویسه (متوسط ۷٬۵۹۴ نویسه در هر خبر)
55
تعداد کلیدواژه ۳ (متوسط ۰٫۰۸ کلیدواژه در هر خبر)
3
خبرهای عکس‌دار ۳
8
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۴ خبر
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۳ خبر
فرهنگی ۶ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار جوان