جوان

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۸ -
تیتر ۵۷۴ کلمه (متوسط ۸٫۴۴ کلمه در هر خبر)
92
۵٬۴۸۸ نویسه (متوسط ۸۰٫۷۱ نویسه در هر خبر)
66
summary ۱٬۴۸۵ کلمه (متوسط ۲۱٫۸۴ کلمه در هر خبر)
72
۱۳٬۶۷۵ نویسه (متوسط ۲۰۱٫۱ نویسه در هر خبر)
93
بدنه ۳۲٬۸۸۹ کلمه (متوسط ۴۸۳٫۶۶ کلمه در هر خبر)
61
۳۱۴٬۳۶۱ نویسه (متوسط ۴٬۶۲۳ نویسه در هر خبر)
93
تعداد کلیدواژه ۹۱ (متوسط ۱٫۳۴ کلیدواژه در هر خبر)
53
خبرهای عکس‌دار ۳۱
45
اخبار تغییر یافته ۱
96
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۲ خبر
اقتصادی ۹ خبر
اجتماعی ۱۲ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۹ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۲۰ خبر
گوناگون ۲ خبر
استانی ۱ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار جوان