جوان

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۳۶ -
تیتر ۱٬۱۸۰ کلمه (متوسط ۸٫۶۸ کلمه در هر خبر)
92
۱۱٬۲۷۹ نویسه (متوسط ۸۲٫۹۳ نویسه در هر خبر)
64
right ۳٬۰۱۹ کلمه (متوسط ۲۲٫۲ کلمه در هر خبر)
73
۲۷٬۲۵۵ نویسه (متوسط ۲۰۰٫۴ نویسه در هر خبر)
93
بدنه ۱۲۴٬۳۴۲ کلمه (متوسط ۹۱۴٫۲۸ کلمه در هر خبر)
78
۱٬۱۸۸٬۴۰۸ نویسه (متوسط ۸٬۷۳۸ نویسه در هر خبر)
41
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۷۰
51
اخبار تغییر یافته ۴
92
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۹ خبر
اقتصادی ۱۰ خبر
اجتماعی ۵ خبر
بین‌الملل ۱۱ خبر
فرهنگی ۱۱ خبر
علمی-فناوری ۴ خبر
ورزشی ۴۲ خبر
استانی ۱۸ خبر
روزنامه ۱ خبر
عکس ۵ خبر

آخرین اخبار جوان