آفتاب

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶ -
تیتر ۵۳ کلمه (متوسط ۸٫۸۳ کلمه در هر خبر)
91
۴۹۱ نویسه (متوسط ۸۱٫۸۳ نویسه در هر خبر)
65
خلاصه ۱۷۳ کلمه (متوسط ۲۸٫۸۳ کلمه در هر خبر)
96
۱٬۵۶۸ نویسه (متوسط ۲۶۱٫۳۳ نویسه در هر خبر)
74
بدنه ۲٬۰۷۶ کلمه (متوسط ۳۴۶ کلمه در هر خبر)
42
۱۹٬۶۵۰ نویسه (متوسط ۳٬۲۷۵ نویسه در هر خبر)
77
تعداد کلیدواژه ۱۶ (متوسط ۲٫۶۷ کلیدواژه در هر خبر)
96
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۲ خبر

آخرین اخبار آفتاب