آفتاب

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۴ -
تیتر ۵۰۸ کلمه (متوسط ۹٫۴۱ کلمه در هر خبر)
89
۴٬۸۲۵ نویسه (متوسط ۸۹٫۳۵ نویسه در هر خبر)
60
خلاصه ۱٬۷۲۷ کلمه (متوسط ۳۱٫۹۸ کلمه در هر خبر)
97
۱۵٬۳۹۵ نویسه (متوسط ۲۸۵٫۰۹ نویسه در هر خبر)
67
بدنه ۱۹٬۴۵۹ کلمه (متوسط ۳۶۰٫۳۵ کلمه در هر خبر)
44
۱۸۰٬۶۴۲ نویسه (متوسط ۳٬۳۴۵ نویسه در هر خبر)
79
تعداد کلیدواژه ۱۶۱ (متوسط ۲٫۹۸ کلیدواژه در هر خبر)
91
خبرهای عکس‌دار ۱۶
29
اخبار تغییر یافته ۳
86
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۲ خبر
اقتصادی ۶ خبر
اجتماعی ۹ خبر
بین‌الملل ۴ خبر
فرهنگی ۴ خبر
علمی-فناوری ۷ خبر
ورزشی ۱۰ خبر
گوناگون ۲ خبر

آخرین اخبار آفتاب