ایرنا

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۵ -
تیتر ۱۴۹ کلمه (متوسط ۹٫۹۳ کلمه در هر خبر)
88
۱٬۳۹۶ نویسه (متوسط ۹۳٫۰۷ نویسه در هر خبر)
57
خلاصه ۵۲۶ کلمه (متوسط ۳۵٫۰۷ کلمه در هر خبر)
92
۴٬۹۵۴ نویسه (متوسط ۳۳۰٫۲۷ نویسه در هر خبر)
53
بدنه ۶٬۸۸۳ کلمه (متوسط ۴۵۸٫۸۷ کلمه در هر خبر)
58
۶۲٬۲۴۶ نویسه (متوسط ۴٬۱۵۰ نویسه در هر خبر)
99
تعداد کلیدواژه ۴۷ (متوسط ۳٫۱۳ کلیدواژه در هر خبر)
88
خبرهای عکس‌دار ۱۳
86
اخبار تغییر یافته ۵
16
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵ خبر
اجتماعی ۲ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۲ خبر
ورزشی ۳ خبر
استانی ۲ خبر

آخرین اخبار ایرنا