ایرنا

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۹۳ -
تیتر ۱٬۸۱۸ کلمه (متوسط ۹٫۴۲ کلمه در هر خبر)
89
۱۷٬۵۰۸ نویسه (متوسط ۹۰٫۷۲ نویسه در هر خبر)
59
خلاصه ۷٬۰۶۱ کلمه (متوسط ۳۶٫۵۹ کلمه در هر خبر)
90
۶۶٬۱۳۴ نویسه (متوسط ۳۴۲٫۶۶ نویسه در هر خبر)
49
بدنه ۸۶٬۰۸۶ کلمه (متوسط ۴۴۶٫۰۴ کلمه در هر خبر)
56
۸۰۴٬۴۷۴ نویسه (متوسط ۴٬۱۶۸ نویسه در هر خبر)
99
تعداد کلیدواژه ۷۴۷ (متوسط ۳٫۸۷ کلیدواژه در هر خبر)
75
خبرهای عکس‌دار ۱۹۳
100
اخبار تغییر یافته ۳
96
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۳ خبر
اقتصادی ۱۶ خبر
اجتماعی ۱۳ خبر
بین‌الملل ۲۰ خبر
فرهنگی ۱۳ خبر
علمی-فناوری ۱۰ خبر
ورزشی ۸ خبر
استانی ۸۸ خبر
عکس ۲ خبر

آخرین اخبار ایرنا