ایرنا

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸۰۴ -
تیتر ۷٬۵۶۴ کلمه (متوسط ۹٫۴۱ کلمه در هر خبر)
89
۷۱٬۳۷۲ نویسه (متوسط ۸۸٫۷۷ نویسه در هر خبر)
60
خلاصه ۲۶٬۸۰۵ کلمه (متوسط ۳۳٫۳۴ کلمه در هر خبر)
95
۲۵۳٬۰۷۰ نویسه (متوسط ۳۱۴٫۷۶ نویسه در هر خبر)
57
بدنه ۳۲۲٬۷۵۱ کلمه (متوسط ۴۰۱٫۴۳ کلمه در هر خبر)
50
۲٬۹۳۳٬۸۵۸ نویسه (متوسط ۳٬۶۴۹ نویسه در هر خبر)
87
تعداد کلیدواژه ۲٬۹۴۳ (متوسط ۳٫۶۶ کلیدواژه در هر خبر)
78
خبرهای عکس‌دار ۷۵۸
94
اخبار تغییر یافته ۱۳۷
57
اخبار حذف شده ۳
75
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۲۴ خبر
اقتصادی ۷۱ خبر
اجتماعی ۱۲۱ خبر
بین‌الملل ۵۵ خبر
فرهنگی ۶۳ خبر
علمی-فناوری ۴۰ خبر
ورزشی ۳۷ خبر
استانی ۱۹۳ خبر

آخرین اخبار ایرنا