ایرنا

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۴ -
تیتر ۳۰۰ کلمه (متوسط ۸٫۸۲ کلمه در هر خبر)
91
۲٬۹۱۶ نویسه (متوسط ۸۵٫۷۶ نویسه در هر خبر)
62
summary ۱٬۰۹۸ کلمه (متوسط ۳۲٫۲۹ کلمه در هر خبر)
96
۱۰٬۴۹۰ نویسه (متوسط ۳۰۸٫۵۳ نویسه در هر خبر)
59
بدنه ۱۲٬۴۷۷ کلمه (متوسط ۳۶۶٫۹۷ کلمه در هر خبر)
45
۱۱۳٬۹۶۴ نویسه (متوسط ۳٬۳۵۲ نویسه در هر خبر)
79
تعداد کلیدواژه ۱۱۱ (متوسط ۳٫۲۶ کلیدواژه در هر خبر)
86
خبرهای عکس‌دار ۲۹
85
اخبار تغییر یافته ۵
63
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۰ خبر
اجتماعی ۳ خبر
بین‌الملل ۱۰ خبر
فرهنگی ۴ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۳ خبر
استانی ۳ خبر

آخرین اخبار ایرنا