ایرنا

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۹۸ -
تیتر ۲٬۶۹۳ کلمه (متوسط ۹٫۰۴ کلمه در هر خبر)
91
۲۵٬۴۲۲ نویسه (متوسط ۸۵٫۳۱ نویسه در هر خبر)
63
خلاصه ۹٬۹۸۱ کلمه (متوسط ۳۳٫۴۹ کلمه در هر خبر)
95
۹۴٬۰۰۴ نویسه (متوسط ۳۱۵٫۴۵ نویسه در هر خبر)
57
بدنه ۱۱۲٬۷۷۰ کلمه (متوسط ۳۷۸٫۴۲ کلمه در هر خبر)
46
۱٬۰۲۹٬۲۷۱ نویسه (متوسط ۳٬۴۵۴ نویسه در هر خبر)
82
تعداد کلیدواژه ۶۵۶ (متوسط ۲٫۲ کلیدواژه در هر خبر)
88
خبرهای عکس‌دار ۲۹۶
99
اخبار تغییر یافته ۳۵
70
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۲ خبر
اقتصادی ۸ خبر
اجتماعی ۱۴ خبر
بین‌الملل ۲۷ خبر
فرهنگی ۳۶ خبر
علمی-فناوری ۴ خبر
ورزشی ۱۸ خبر
استانی ۱۵۹ خبر

آخرین اخبار ایرنا