ایرنا

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹ -
تیتر ۷۸ کلمه (متوسط ۸٫۶۷ کلمه در هر خبر)
92
۸۱۲ نویسه (متوسط ۹۰٫۲۲ نویسه در هر خبر)
59
خلاصه ۲۲۶ کلمه (متوسط ۲۵٫۱۱ کلمه در هر خبر)
83
۲٬۲۲۷ نویسه (متوسط ۲۴۷٫۴۴ نویسه در هر خبر)
78
بدنه ۱٬۷۸۲ کلمه (متوسط ۱۹۸ کلمه در هر خبر)
21
۱۷٬۰۲۴ نویسه (متوسط ۱٬۸۹۲ نویسه در هر خبر)
41
تعداد کلیدواژه ۲۷ (متوسط ۳ کلیدواژه در هر خبر)
90
خبرهای عکس‌دار ۹
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
بین‌الملل ۳ خبر
ورزشی ۱ خبر
استانی ۵ خبر

آخرین اخبار ایرنا