خبرگزاری صدا و سیما

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۹ -
تیتر ۳۹۲ کلمه (متوسط ۸ کلمه در هر خبر)
94
۳٬۶۵۰ نویسه (متوسط ۷۴٫۴۹ نویسه در هر خبر)
70
خلاصه ۵۷۰ کلمه (متوسط ۱۱٫۶۳ کلمه در هر خبر)
38
۵٬۱۶۰ نویسه (متوسط ۱۰۵٫۳۱ نویسه در هر خبر)
58
بدنه ۱۶٬۱۵۲ کلمه (متوسط ۳۲۹٫۶۳ کلمه در هر خبر)
39
۱۵۷٬۳۱۲ نویسه (متوسط ۳٬۲۱۰ نویسه در هر خبر)
76
تعداد کلیدواژه ۲۸۵ (متوسط ۵٫۸۲ کلیدواژه در هر خبر)
39
خبرهای عکس‌دار ۱۷
34
اخبار تغییر یافته ۱۷
13
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۱۷ خبر
فرهنگی ۸ خبر
علمی-فناوری ۴ خبر
استانی ۱۹ خبر

آخرین اخبار خبرگزاری صدا و سیما