خبرگزاری صدا و سیما

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۰ -
تیتر ۹۳ کلمه (متوسط ۹٫۳ کلمه در هر خبر)
90
۸۴۳ نویسه (متوسط ۸۴٫۳ نویسه در هر خبر)
63
خلاصه ۱۸۰ کلمه (متوسط ۱۸ کلمه در هر خبر)
60
۱٬۵۵۱ نویسه (متوسط ۱۵۵٫۱ نویسه در هر خبر)
86
بدنه ۴٬۴۵۶ کلمه (متوسط ۴۴۵٫۶ کلمه در هر خبر)
56
۳۹٬۷۳۰ نویسه (متوسط ۳٬۹۷۳ نویسه در هر خبر)
96
تعداد کلیدواژه ۵۹ (متوسط ۵٫۹ کلیدواژه در هر خبر)
38
خبرهای عکس‌دار ۲
20
اخبار تغییر یافته ۱
75
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۲ خبر
بین‌الملل ۴ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
استانی ۲ خبر

آخرین اخبار خبرگزاری صدا و سیما