طبنا

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۱۱ آذر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۲۶ کلمه (متوسط ۸٫۶۷ کلمه در هر خبر)
92
۲۸۴ نویسه (متوسط ۹۴٫۶۷ نویسه در هر خبر)
56
خلاصه ۵۳ کلمه (متوسط ۱۷٫۶۷ کلمه در هر خبر)
58
۵۳۴ نویسه (متوسط ۱۷۸ نویسه در هر خبر)
98
بدنه ۱٬۶۳۲ کلمه (متوسط ۵۴۴ کلمه در هر خبر)
70
۱۵٬۲۴۶ نویسه (متوسط ۵٬۰۸۲ نویسه در هر خبر)
87
تعداد کلیدواژه ۱۰ (متوسط ۳٫۳۳ کلیدواژه در هر خبر)
84
خبرهای عکس‌دار ۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اجتماعی ۱ خبر

آخرین اخبار طبنا