روزنامه تعادل

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۷ -
تیتر ۲۳۳ کلمه (متوسط ۶٫۳ کلمه در هر خبر)
99
۲٬۲۴۴ نویسه (متوسط ۶۰٫۶۵ نویسه در هر خبر)
79
خلاصه ۸۸۴ کلمه (متوسط ۲۳٫۸۹ کلمه در هر خبر)
79
۸٬۳۲۰ نویسه (متوسط ۲۲۴٫۸۶ نویسه در هر خبر)
85
بدنه ۲۹٬۱۴۵ کلمه (متوسط ۷۸۷٫۷ کلمه در هر خبر)
94
۲۷۹٬۶۱۱ نویسه (متوسط ۷٬۵۵۷ نویسه در هر خبر)
56
تعداد کلیدواژه ۱۷۷ (متوسط ۴٫۷۸ کلیدواژه در هر خبر)
58
خبرهای عکس‌دار ۳۷
100
اخبار تغییر یافته ۱
93
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۹ خبر
اقتصادی ۱۵ خبر
اجتماعی ۶ خبر
علمی-فناوری ۴ خبر
استانی ۲ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه تعادل