روزنامه تعادل

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۴ -
تیتر ۲۰۷ کلمه (متوسط ۶٫۰۹ کلمه در هر خبر)
99
۱٬۹۳۷ نویسه (متوسط ۵۶٫۹۷ نویسه در هر خبر)
82
خلاصه ۹۸۱ کلمه (متوسط ۲۸٫۸۵ کلمه در هر خبر)
96
۸٬۸۱۷ نویسه (متوسط ۲۵۹٫۳۲ نویسه در هر خبر)
75
بدنه ۲۷٬۶۵۲ کلمه (متوسط ۸۱۳٫۲۹ کلمه در هر خبر)
91
۲۶۰٬۸۲۷ نویسه (متوسط ۷٬۶۷۱ نویسه در هر خبر)
54
تعداد کلیدواژه ۱۶۲ (متوسط ۴٫۷۶ کلیدواژه در هر خبر)
58
خبرهای عکس‌دار ۳۴
100
اخبار تغییر یافته ۱
92
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۹ خبر
اقتصادی ۱۸ خبر
اجتماعی ۲ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
گوناگون ۱ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه تعادل