روزنامه تعادل

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۲ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۵ -
تیتر ۱۵۰ کلمه (متوسط ۱۰ کلمه در هر خبر)
88
۱٬۴۱۳ نویسه (متوسط ۹۴٫۲ نویسه در هر خبر)
57
خلاصه ۴۹۳ کلمه (متوسط ۳۲٫۸۷ کلمه در هر خبر)
95
۴٬۵۱۲ نویسه (متوسط ۳۰۰٫۸ نویسه در هر خبر)
62
بدنه ۷٬۸۴۲ کلمه (متوسط ۵۲۲٫۸ کلمه در هر خبر)
67
۷۵٬۱۹۵ نویسه (متوسط ۵٬۰۱۳ نویسه در هر خبر)
88
تعداد کلیدواژه ۵۹ (متوسط ۳٫۹۳ کلیدواژه در هر خبر)
73
خبرهای عکس‌دار ۱۵
100
اخبار تغییر یافته ۱
83
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
اقتصادی ۹ خبر
ورزشی ۲ خبر
گوناگون ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه تعادل