روزنامه تعادل

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۳ -
تیتر ۱۸۴ کلمه (متوسط ۵٫۵۸ کلمه در هر خبر)
91
۱٬۷۵۷ نویسه (متوسط ۵۳٫۲۴ نویسه در هر خبر)
84
خلاصه ۷۴۹ کلمه (متوسط ۲۲٫۷ کلمه در هر خبر)
75
۶٬۸۷۳ نویسه (متوسط ۲۰۸٫۲۷ نویسه در هر خبر)
91
بدنه ۲۶٬۱۲۸ کلمه (متوسط ۷۹۱٫۷۶ کلمه در هر خبر)
94
۲۵۲٬۸۷۰ نویسه (متوسط ۷٬۶۶۳ نویسه در هر خبر)
55
تعداد کلیدواژه ۱۵۷ (متوسط ۴٫۷۶ کلیدواژه در هر خبر)
58
خبرهای عکس‌دار ۳۳
100
اخبار تغییر یافته ۱
92
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۹ خبر
اقتصادی ۱۸ خبر
اجتماعی ۱ خبر
علمی-فناوری ۴ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه تعادل