روزنامه تعادل

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۶ آبان ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۱ -
تیتر ۱۹۱ کلمه (متوسط ۶٫۱۶ کلمه در هر خبر)
99
۱٬۷۱۷ نویسه (متوسط ۵۵٫۳۹ نویسه در هر خبر)
83
خلاصه ۸۱۵ کلمه (متوسط ۲۶٫۲۹ کلمه در هر خبر)
87
۷٬۲۴۷ نویسه (متوسط ۲۳۳٫۷۷ نویسه در هر خبر)
83
بدنه ۲۳٬۱۷۸ کلمه (متوسط ۷۴۷٫۶۸ کلمه در هر خبر)
99
۲۲۳٬۴۸۰ نویسه (متوسط ۷٬۲۰۹ نویسه در هر خبر)
60
تعداد کلیدواژه ۱۴۷ (متوسط ۴٫۷۴ کلیدواژه در هر خبر)
59
خبرهای عکس‌دار ۳۱
100
اخبار تغییر یافته ۱
91
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۷ خبر
اقتصادی ۱۳ خبر
اجتماعی ۳ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
ورزشی ۱ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۱ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه تعادل