شاتا

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۶ آبان ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۴۰ کلمه (متوسط ۲۰ کلمه در هر خبر)
58
۳۸۴ نویسه (متوسط ۱۹۲ نویسه در هر خبر)
0
خلاصه ۶۲ کلمه (متوسط ۳۱ کلمه در هر خبر)
98
۵۳۲ نویسه (متوسط ۲۶۶ نویسه در هر خبر)
73
بدنه ۶۴۸ کلمه (متوسط ۳۲۴ کلمه در هر خبر)
39
۶٬۰۶۷ نویسه (متوسط ۳٬۰۳۴ نویسه در هر خبر)
71
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۱ خبر

آخرین اخبار شاتا