شفاف

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۶ آبان ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۱ کلمه (متوسط ۱۱ کلمه در هر خبر)
85
۱۱۲ نویسه (متوسط ۱۱۲ نویسه در هر خبر)
45
خلاصه ۲۵ کلمه (متوسط ۲۵ کلمه در هر خبر)
83
۲۶۵ نویسه (متوسط ۲۶۵ نویسه در هر خبر)
73
بدنه ۲۵۶ کلمه (متوسط ۲۵۶ کلمه در هر خبر)
29
۲٬۳۴۹ نویسه (متوسط ۲٬۳۴۹ نویسه در هر خبر)
53
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار شفاف