شفاف

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۷ -
تیتر ۴۲۵ کلمه (متوسط ۹٫۰۴ کلمه در هر خبر)
91
۴٬۱۷۸ نویسه (متوسط ۸۸٫۸۹ نویسه در هر خبر)
60
خلاصه ۱٬۲۶۵ کلمه (متوسط ۲۶٫۹۱ کلمه در هر خبر)
89
۱۱٬۹۶۱ نویسه (متوسط ۲۵۴٫۴۹ نویسه در هر خبر)
76
بدنه ۱۸٬۰۶۱ کلمه (متوسط ۳۸۴٫۲۸ کلمه در هر خبر)
47
۱۷۲٬۵۶۹ نویسه (متوسط ۳٬۶۷۲ نویسه در هر خبر)
88
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۵
31
اخبار تغییر یافته ۱۲
36
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۹ خبر
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۶ خبر
فرهنگی ۴ خبر
علمی-فناوری ۱۰ خبر
ورزشی ۵ خبر

آخرین اخبار شفاف