شفاف

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۶ -
تیتر ۳۰۲ کلمه (متوسط ۱۱٫۶۲ کلمه در هر خبر)
83
۲٬۸۶۷ نویسه (متوسط ۱۱۰٫۲۷ نویسه در هر خبر)
46
خلاصه ۶۵۸ کلمه (متوسط ۲۵٫۳۱ کلمه در هر خبر)
84
۵٬۹۱۸ نویسه (متوسط ۲۲۷٫۶۲ نویسه در هر خبر)
85
بدنه ۱۰٬۳۹۵ کلمه (متوسط ۳۹۹٫۸۱ کلمه در هر خبر)
49
۹۷٬۰۱۴ نویسه (متوسط ۳٬۷۳۱ نویسه در هر خبر)
89
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۱
42
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۳ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۲ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۳ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۴ خبر

آخرین اخبار شفاف