شادا

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴ -
تیتر ۷۷ کلمه (متوسط ۱۹٫۲۵ کلمه در هر خبر)
61
۷۲۹ نویسه (متوسط ۱۸۲٫۲۵ نویسه در هر خبر)
0
خلاصه ۲۸۵ کلمه (متوسط ۷۱٫۲۵ کلمه در هر خبر)
41
۲٬۵۸۷ نویسه (متوسط ۶۴۶٫۷۵ نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۲٬۴۴۹ کلمه (متوسط ۶۱۲٫۲۵ کلمه در هر خبر)
80
۲۲٬۴۱۴ نویسه (متوسط ۵٬۶۰۴ نویسه در هر خبر)
81
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۴
100
اخبار تغییر یافته ۲
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۲ خبر

آخرین اخبار شادا