شبستان

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۱ -
تیتر ۵۷۸ کلمه (متوسط ۱۱٫۳۳ کلمه در هر خبر)
84
۵٬۵۳۲ نویسه (متوسط ۱۰۸٫۴۷ نویسه در هر خبر)
47
خلاصه ۱٬۴۸۶ کلمه (متوسط ۲۹٫۱۴ کلمه در هر خبر)
97
۱۳٬۵۲۴ نویسه (متوسط ۲۶۵٫۱۸ نویسه در هر خبر)
73
بدنه ۱۹٬۱۸۳ کلمه (متوسط ۳۷۶٫۱۴ کلمه در هر خبر)
46
۱۷۶٬۱۸۶ نویسه (متوسط ۳٬۴۵۵ نویسه در هر خبر)
82
تعداد کلیدواژه ۱٬۰۲۰ (متوسط ۲۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۲
90
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۲ خبر
بین‌الملل ۱۲ خبر
فرهنگی ۸ خبر
استانی ۱۹ خبر

آخرین اخبار شبستان