شبستان

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴ -
تیتر ۴۵ کلمه (متوسط ۱۱٫۲۵ کلمه در هر خبر)
84
۴۳۳ نویسه (متوسط ۱۰۸٫۲۵ نویسه در هر خبر)
47
خلاصه ۱۴۶ کلمه (متوسط ۳۶٫۵ کلمه در هر خبر)
90
۱٬۳۲۰ نویسه (متوسط ۳۳۰ نویسه در هر خبر)
53
بدنه ۱٬۶۰۰ کلمه (متوسط ۴۰۰ کلمه در هر خبر)
50
۱۵٬۳۵۹ نویسه (متوسط ۳٬۸۴۰ نویسه در هر خبر)
92
تعداد کلیدواژه ۸۰ (متوسط ۲۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۲ خبر
استانی ۲ خبر

آخرین اخبار شبستان