شبستان

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۹۱ -
تیتر ۳٬۲۰۰ کلمه (متوسط ۱۱ کلمه در هر خبر)
85
۳۰٬۸۸۴ نویسه (متوسط ۱۰۶٫۱۳ نویسه در هر خبر)
49
خلاصه ۸٬۸۴۱ کلمه (متوسط ۳۰٫۳۸ کلمه در هر خبر)
99
۸۱٬۹۰۷ نویسه (متوسط ۲۸۱٫۴۷ نویسه در هر خبر)
68
بدنه ۹۳٬۸۴۷ کلمه (متوسط ۳۲۲٫۵ کلمه در هر خبر)
38
۸۷۹٬۷۱۱ نویسه (متوسط ۳٬۰۲۳ نویسه در هر خبر)
71
تعداد کلیدواژه ۵٬۶۶۰ (متوسط ۱۹٫۴۵ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۱۵
87
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴۸ خبر
اجتماعی ۳ خبر
بین‌الملل ۱۶ خبر
فرهنگی ۶۱ خبر
استانی ۱۶۳ خبر

آخرین اخبار شبستان