شبستان

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۶ آبان ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۸۷ -
تیتر ۲٬۱۶۰ کلمه (متوسط ۱۱٫۵۵ کلمه در هر خبر)
83
۲۰٬۴۲۵ نویسه (متوسط ۱۰۹٫۲۲ نویسه در هر خبر)
47
خلاصه ۵٬۶۹۰ کلمه (متوسط ۳۰٫۴۳ کلمه در هر خبر)
99
۵۲٬۲۲۱ نویسه (متوسط ۲۷۹٫۲۶ نویسه در هر خبر)
68
بدنه ۶۶٬۴۳۷ کلمه (متوسط ۳۵۵٫۲۸ کلمه در هر خبر)
43
۶۱۹٬۸۱۹ نویسه (متوسط ۳٬۳۱۵ نویسه در هر خبر)
78
تعداد کلیدواژه ۳٬۷۰۰ (متوسط ۱۹٫۷۹ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۲۱
71
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴۵ خبر
فرهنگی ۱۹ خبر
استانی ۱۲۳ خبر

آخرین اخبار شبستان