سنا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۹ -
تیتر ۲۴۵ کلمه (متوسط ۸٫۴۵ کلمه در هر خبر)
92
۲٬۳۹۳ نویسه (متوسط ۸۲٫۵۲ نویسه در هر خبر)
64
خلاصه ۱٬۰۱۴ کلمه (متوسط ۳۴٫۹۷ کلمه در هر خبر)
92
۹٬۴۷۷ نویسه (متوسط ۳۲۶٫۷۹ نویسه در هر خبر)
54
بدنه ۴٬۹۷۸ کلمه (متوسط ۱۷۱٫۶۶ کلمه در هر خبر)
17
۴۵٬۲۴۱ نویسه (متوسط ۱٬۵۶۰ نویسه در هر خبر)
32
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲۹
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۱۷ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
گوناگون ۳ خبر
فیلم ۸ خبر

آخرین اخبار سنا