سنا

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۴ خرداد ۱۴۰۳ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۶ کلمه (متوسط ۱۶ کلمه در هر خبر)
70
۱۷۳ نویسه (متوسط ۱۷۳ نویسه در هر خبر)
4
خلاصه ۳۳ کلمه (متوسط ۳۳ کلمه در هر خبر)
95
۳۴۶ نویسه (متوسط ۳۴۶ نویسه در هر خبر)
48
بدنه ۲۹۶ کلمه (متوسط ۲۹۶ کلمه در هر خبر)
35
۳٬۰۰۴ نویسه (متوسط ۳٬۰۰۴ نویسه در هر خبر)
70
تعداد کلیدواژه ۴ (متوسط ۴ کلیدواژه در هر خبر)
72
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
گوناگون ۱ خبر

آخرین اخبار سنا