پانا

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۱۷ -
تیتر ۲٬۰۸۳ کلمه (متوسط ۹٫۶ کلمه در هر خبر)
89
۲۰٬۳۶۱ نویسه (متوسط ۹۳٫۸۳ نویسه در هر خبر)
57
خلاصه ۶٬۹۵۶ کلمه (متوسط ۳۲٫۰۶ کلمه در هر خبر)
97
۶۶٬۰۲۲ نویسه (متوسط ۳۰۴٫۲۵ نویسه در هر خبر)
61
بدنه ۸۹٬۵۶۰ کلمه (متوسط ۴۱۲٫۷۲ کلمه در هر خبر)
51
۸۴۸٬۷۶۵ نویسه (متوسط ۳٬۹۱۱ نویسه در هر خبر)
94
تعداد کلیدواژه ۶۷۰ (متوسط ۳٫۰۹ کلیدواژه در هر خبر)
89
خبرهای عکس‌دار ۲۱۷
100
اخبار تغییر یافته ۵۸
33
اخبار حذف شده ۳
7
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۱ خبر
اقتصادی ۲۶ خبر
اجتماعی ۳۸ خبر
فرهنگی ۶۱ خبر
علمی-فناوری ۶ خبر
ورزشی ۲۰ خبر
گوناگون ۲ خبر
استانی ۳۲ خبر
فیلم ۱ خبر

آخرین اخبار پانا