استانداری آذربایجان غربی

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵ -
تیتر ۸۸ کلمه (متوسط ۱۷٫۶ کلمه در هر خبر)
65
۹۰۴ نویسه (متوسط ۱۸۰٫۸ نویسه در هر خبر)
0
خلاصه ۱۵۳ کلمه (متوسط ۳۰٫۶ کلمه در هر خبر)
99
۱٬۴۳۱ نویسه (متوسط ۲۸۶٫۲ نویسه در هر خبر)
66
بدنه ۱٬۳۸۰ کلمه (متوسط ۲۷۶ کلمه در هر خبر)
32
۱۳٬۶۷۲ نویسه (متوسط ۲٬۷۳۴ نویسه در هر خبر)
63
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۵
100
اخبار تغییر یافته ۵
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
استانی ۲ خبر

آخرین اخبار استانداری آذربایجان غربی