وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۰ -
تیتر ۱۲۹ کلمه (متوسط ۱۲٫۹ کلمه در هر خبر)
79
۱٬۲۵۴ نویسه (متوسط ۱۲۵٫۴ نویسه در هر خبر)
36
خلاصه ۳۷۴ کلمه (متوسط ۳۷٫۴ کلمه در هر خبر)
89
۳٬۵۲۷ نویسه (متوسط ۳۵۲٫۷ نویسه در هر خبر)
46
بدنه ۵٬۵۴۳ کلمه (متوسط ۵۵۴٫۳ کلمه در هر خبر)
72
۵۳٬۲۷۵ نویسه (متوسط ۵٬۳۲۸ نویسه در هر خبر)
84
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۰
100
اخبار تغییر یافته ۱
75
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اجتماعی ۵ خبر
علمی-فناوری ۴ خبر

آخرین اخبار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری