وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۱ کلمه (متوسط ۱۱ کلمه در هر خبر)
85
۱۲۰ نویسه (متوسط ۱۲۰ نویسه در هر خبر)
40
خلاصه ۱۹ کلمه (متوسط ۱۹ کلمه در هر خبر)
63
۱۸۷ نویسه (متوسط ۱۸۷ نویسه در هر خبر)
97
بدنه ۱۰۱ کلمه (متوسط ۱۰۱ کلمه در هر خبر)
7
۹۳۷ نویسه (متوسط ۹۳۷ نویسه در هر خبر)
16
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اجتماعی ۱ خبر

آخرین اخبار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری