وزارت نفت

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۲۲ کلمه (متوسط ۱۱ کلمه در هر خبر)
85
۲۰۷ نویسه (متوسط ۱۰۳٫۵ نویسه در هر خبر)
51
خلاصه ۶۴ کلمه (متوسط ۳۲ کلمه در هر خبر)
97
۵۷۲ نویسه (متوسط ۲۸۶ نویسه در هر خبر)
66
بدنه ۱٬۰۳۶ کلمه (متوسط ۵۱۸ کلمه در هر خبر)
66
۱۰٬۲۰۳ نویسه (متوسط ۵٬۱۰۲ نویسه در هر خبر)
87
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۲
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۱ خبر

آخرین اخبار وزارت نفت