مرکز رسیدگی به امور مساجد

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۲۴ کلمه (متوسط ۸ کلمه در هر خبر)
94
۲۴۹ نویسه (متوسط ۸۳ نویسه در هر خبر)
64
خلاصه ۶۹ کلمه (متوسط ۲۳ کلمه در هر خبر)
76
۶۴۵ نویسه (متوسط ۲۱۵ نویسه در هر خبر)
89
بدنه ۵۷۷ کلمه (متوسط ۱۹۲٫۳۳ کلمه در هر خبر)
20
۵٬۶۱۹ نویسه (متوسط ۱٬۸۷۳ نویسه در هر خبر)
41
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲
66
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار مرکز رسیدگی به امور مساجد