کرج امروز

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸ -
تیتر ۷۴ کلمه (متوسط ۹٫۲۵ کلمه در هر خبر)
90
۷۱۸ نویسه (متوسط ۸۹٫۷۵ نویسه در هر خبر)
60
خلاصه ۱۶۸ کلمه (متوسط ۲۱ کلمه در هر خبر)
70
۱٬۵۶۲ نویسه (متوسط ۱۹۵٫۲۵ نویسه در هر خبر)
95
بدنه ۱٬۴۳۲ کلمه (متوسط ۱۷۹ کلمه در هر خبر)
18
۱۳٬۱۲۰ نویسه (متوسط ۱٬۶۴۰ نویسه در هر خبر)
35
تعداد کلیدواژه ۲۰ (متوسط ۲٫۵ کلیدواژه در هر خبر)
100
خبرهای عکس‌دار ۸
100
اخبار تغییر یافته ۱
68
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اجتماعی ۲ خبر
استانی ۶ خبر

آخرین اخبار کرج امروز