کرج امروز

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۴۲ کلمه (متوسط ۱۴ کلمه در هر خبر)
76
۳۸۵ نویسه (متوسط ۱۲۸٫۳۳ نویسه در هر خبر)
34
خلاصه ۱۲۵ کلمه (متوسط ۴۱٫۶۷ کلمه در هر خبر)
83
۱٬۱۷۵ نویسه (متوسط ۳۹۱٫۶۷ نویسه در هر خبر)
33
بدنه ۵۹۸ کلمه (متوسط ۱۹۹٫۳۳ کلمه در هر خبر)
21
۵٬۴۶۰ نویسه (متوسط ۱٬۸۲۰ نویسه در هر خبر)
39
تعداد کلیدواژه ۱۳ (متوسط ۴٫۳۳ کلیدواژه در هر خبر)
66
خبرهای عکس‌دار ۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اجتماعی ۱ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار کرج امروز