کرج امروز

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۶ آبان ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴ -
تیتر ۴۰ کلمه (متوسط ۱۰ کلمه در هر خبر)
88
۳۹۴ نویسه (متوسط ۹۸٫۵ نویسه در هر خبر)
54
خلاصه ۹۱ کلمه (متوسط ۲۲٫۷۵ کلمه در هر خبر)
75
۸۷۸ نویسه (متوسط ۲۱۹٫۵ نویسه در هر خبر)
87
بدنه ۸۹۴ کلمه (متوسط ۲۲۳٫۵ کلمه در هر خبر)
24
۹٬۰۳۳ نویسه (متوسط ۲٬۲۵۸ نویسه در هر خبر)
51
تعداد کلیدواژه ۱۶ (متوسط ۴ کلیدواژه در هر خبر)
72
خبرهای عکس‌دار ۴
100
اخبار تغییر یافته ۱
37
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اجتماعی ۲ خبر
استانی ۲ خبر

آخرین اخبار کرج امروز