آی‌تی‌‌من

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۰ کلمه (متوسط ۱۰ کلمه در هر خبر)
88
۱۰۳ نویسه (متوسط ۱۰۳ نویسه در هر خبر)
51
خلاصه ۲۳ کلمه (متوسط ۲۳ کلمه در هر خبر)
76
۲۲۹ نویسه (متوسط ۲۲۹ نویسه در هر خبر)
84
بدنه ۲۳۹ کلمه (متوسط ۲۳۹ کلمه در هر خبر)
27
۲٬۳۳۷ نویسه (متوسط ۲٬۳۳۷ نویسه در هر خبر)
53
تعداد کلیدواژه ۲ (متوسط ۲ کلیدواژه در هر خبر)
80
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۱ خبر

آخرین اخبار آی‌تی‌‌من