آی‌تی‌‌من

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۱ -
تیتر ۱۰۸ کلمه (متوسط ۹٫۸۲ کلمه در هر خبر)
88
۱٬۰۴۲ نویسه (متوسط ۹۴٫۷۳ نویسه در هر خبر)
56
خلاصه ۳۵۳ کلمه (متوسط ۳۲٫۰۹ کلمه در هر خبر)
97
۳٬۳۵۸ نویسه (متوسط ۳۰۵٫۲۷ نویسه در هر خبر)
60
بدنه ۶٬۸۰۲ کلمه (متوسط ۶۱۸٫۳۶ کلمه در هر خبر)
81
۶۸٬۳۰۲ نویسه (متوسط ۶٬۲۰۹ نویسه در هر خبر)
73
تعداد کلیدواژه ۱۰ (متوسط ۰٫۹۱ کلیدواژه در هر خبر)
36
خبرهای عکس‌دار ۱۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۴ خبر
علمی-فناوری ۵ خبر

آخرین اخبار آی‌تی‌‌من