فدراسیون ورزش‌های همگانی

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴ -
تیتر ۳۳ کلمه (متوسط ۸٫۲۵ کلمه در هر خبر)
93
۳۳۷ نویسه (متوسط ۸۴٫۲۵ نویسه در هر خبر)
63
خلاصه ۶۶ کلمه (متوسط ۱۶٫۵ کلمه در هر خبر)
55
۶۰۶ نویسه (متوسط ۱۵۱٫۵ نویسه در هر خبر)
84
بدنه ۶۸۹ کلمه (متوسط ۱۷۲٫۲۵ کلمه در هر خبر)
17
۶٬۱۶۸ نویسه (متوسط ۱٬۵۴۲ نویسه در هر خبر)
32
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۴
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار فدراسیون ورزش‌های همگانی