روزنامه ایران

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۶ -
تیتر ۳۶۹ کلمه (متوسط ۵٫۵۹ کلمه در هر خبر)
91
۳٬۴۹۴ نویسه (متوسط ۵۲٫۹۴ نویسه در هر خبر)
84
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۵۴٬۴۴۴ کلمه (متوسط ۸۲۴٫۹۱ کلمه در هر خبر)
90
۵۱۷٬۳۵۸ نویسه (متوسط ۷٬۸۳۹ نویسه در هر خبر)
52
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۶۶
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۳ خبر
اقتصادی ۵ خبر
اجتماعی ۵ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۲۲ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
ورزشی ۶ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه ایران