روزنامه ایران

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷۱ -
تیتر ۴۷۲ کلمه (متوسط ۶٫۶۵ کلمه در هر خبر)
98
۴٬۴۰۴ نویسه (متوسط ۶۲٫۰۳ نویسه در هر خبر)
78
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۴۴٬۲۰۹ کلمه (متوسط ۶۲۲٫۶۶ کلمه در هر خبر)
81
۴۲۴٬۰۲۰ نویسه (متوسط ۵٬۹۷۲ نویسه در هر خبر)
76
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۷۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۱ خبر
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۲ خبر
فرهنگی ۱۷ خبر
علمی-فناوری ۱۳ خبر
ورزشی ۴ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه ایران