روزنامه ایران

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۹ تیر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۴ -
تیتر ۸۲ کلمه (متوسط ۵٫۸۶ کلمه در هر خبر)
97
۷۹۸ نویسه (متوسط ۵۷ نویسه در هر خبر)
82
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱۰٬۴۶۴ کلمه (متوسط ۷۴۷٫۴۳ کلمه در هر خبر)
99
۹۹٬۷۵۶ نویسه (متوسط ۷٬۱۲۵ نویسه در هر خبر)
61
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۴
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۰ خبر
اقتصادی ۱ خبر
فرهنگی ۲ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه ایران