روزنامه ایران

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷۶ -
تیتر ۴۹۶ کلمه (متوسط ۶٫۵۳ کلمه در هر خبر)
98
۴٬۷۰۷ نویسه (متوسط ۶۱٫۹۳ نویسه در هر خبر)
78
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۴۹٬۰۰۱ کلمه (متوسط ۶۴۴٫۷۵ کلمه در هر خبر)
84
۴۶۳٬۵۴۵ نویسه (متوسط ۶٬۰۹۹ نویسه در هر خبر)
74
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۷۶
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۸ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۶ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۲۰ خبر
علمی-فناوری ۷ خبر
ورزشی ۸ خبر
استانی ۳ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه ایران