روزنامه ایران

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶ -
تیتر ۳۹ کلمه (متوسط ۶٫۵ کلمه در هر خبر)
98
۳۸۹ نویسه (متوسط ۶۴٫۸۳ نویسه در هر خبر)
76
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۳٬۹۸۴ کلمه (متوسط ۶۶۴ کلمه در هر خبر)
87
۳۷٬۶۳۴ نویسه (متوسط ۶٬۲۷۲ نویسه در هر خبر)
72
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۶
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه ایران