ایران آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۴ مهر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۳ -
تیتر ۱۲۲ کلمه (متوسط ۹٫۳۸ کلمه در هر خبر)
90
۱٬۱۹۶ نویسه (متوسط ۹۲ نویسه در هر خبر)
58
خلاصه ۵۶۲ کلمه (متوسط ۴۳٫۲۳ کلمه در هر خبر)
81
۵٬۲۵۴ نویسه (متوسط ۴۰۴٫۱۵ نویسه در هر خبر)
29
بدنه ۱۰٬۱۵۲ کلمه (متوسط ۷۸۰٫۹۲ کلمه در هر خبر)
95
۹۶٬۷۲۴ نویسه (متوسط ۷٬۴۴۰ نویسه در هر خبر)
57
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
اقتصادی ۴ خبر
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
ورزشی ۴ خبر

آخرین اخبار ایران آنلاین