کالا خبر

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷ -
تیتر ۴۵ کلمه (متوسط ۶٫۴۳ کلمه در هر خبر)
98
۳۸۷ نویسه (متوسط ۵۵٫۲۹ نویسه در هر خبر)
83
خلاصه ۱۸۸ کلمه (متوسط ۲۶٫۸۶ کلمه در هر خبر)
89
۱٬۶۲۹ نویسه (متوسط ۲۳۲٫۷۱ نویسه در هر خبر)
83
بدنه ۱٬۵۳۲ کلمه (متوسط ۲۱۸٫۸۶ کلمه در هر خبر)
24
۱۳٬۹۷۵ نویسه (متوسط ۱٬۹۹۶ نویسه در هر خبر)
44
تعداد کلیدواژه ۲۶ (متوسط ۳٫۷۱ کلیدواژه در هر خبر)
77
خبرهای عکس‌دار ۷
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۷ خبر

آخرین اخبار کالا خبر