کالا خبر

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۷ -
تیتر ۱۴۸ کلمه (متوسط ۸٫۷۱ کلمه در هر خبر)
92
۱٬۳۷۲ نویسه (متوسط ۸۰٫۷۱ نویسه در هر خبر)
66
خلاصه ۷۰۵ کلمه (متوسط ۴۱٫۴۷ کلمه در هر خبر)
83
۶٬۵۵۴ نویسه (متوسط ۳۸۵٫۵۳ نویسه در هر خبر)
35
بدنه ۴٬۹۲۴ کلمه (متوسط ۲۸۹٫۶۵ کلمه در هر خبر)
34
۴۴٬۳۸۸ نویسه (متوسط ۲٬۶۱۱ نویسه در هر خبر)
60
تعداد کلیدواژه ۹۸ (متوسط ۵٫۷۶ کلیدواژه در هر خبر)
40
خبرهای عکس‌دار ۱۷
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۱۷ خبر

آخرین اخبار کالا خبر