فدراسیون پزشکی ورزشی

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۵ -
تیتر ۱۳۶ کلمه (متوسط ۹٫۰۷ کلمه در هر خبر)
90
۱٬۴۳۳ نویسه (متوسط ۹۵٫۵۳ نویسه در هر خبر)
56
خلاصه ۱۳۲ کلمه (متوسط ۸٫۸ کلمه در هر خبر)
29
۱٬۲۴۸ نویسه (متوسط ۸۳٫۲ نویسه در هر خبر)
46
بدنه ۱٬۹۶۰ کلمه (متوسط ۱۳۰٫۶۷ کلمه در هر خبر)
11
۱۷٬۸۳۳ نویسه (متوسط ۱٬۱۸۹ نویسه در هر خبر)
23
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۵
100
اخبار تغییر یافته ۴
33
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۱ خبر
استانی ۱۴ خبر

آخرین اخبار فدراسیون پزشکی ورزشی