فدراسیون پزشکی ورزشی

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۱۲ کلمه (متوسط ۴ کلمه در هر خبر)
60
۱۰۷ نویسه (متوسط ۳۵٫۶۷ نویسه در هر خبر)
96
خلاصه ۱۳ کلمه (متوسط ۴٫۳۳ کلمه در هر خبر)
14
۱۲۸ نویسه (متوسط ۴۲٫۶۷ نویسه در هر خبر)
23
بدنه ۶۷ کلمه (متوسط ۲۲٫۳۳ کلمه در هر خبر)
0
۶۳۹ نویسه (متوسط ۲۱۳ نویسه در هر خبر)
0
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲
66
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار فدراسیون پزشکی ورزشی