فدراسیون پزشکی ورزشی

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶ -
تیتر ۵۵ کلمه (متوسط ۹٫۱۷ کلمه در هر خبر)
90
۵۴۳ نویسه (متوسط ۹۰٫۵ نویسه در هر خبر)
59
خلاصه ۱۲۳ کلمه (متوسط ۲۰٫۵ کلمه در هر خبر)
68
۱٬۱۶۴ نویسه (متوسط ۱۹۴ نویسه در هر خبر)
95
بدنه ۴۸۱ کلمه (متوسط ۸۰٫۱۷ کلمه در هر خبر)
4
۴٬۵۱۵ نویسه (متوسط ۷۵۲ نویسه در هر خبر)
11
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۶
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
استانی ۴ خبر

آخرین اخبار فدراسیون پزشکی ورزشی