فدراسیون پزشکی ورزشی

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷ -
تیتر ۶۱ کلمه (متوسط ۸٫۷۱ کلمه در هر خبر)
92
۶۱۲ نویسه (متوسط ۸۷٫۴۳ نویسه در هر خبر)
61
خلاصه ۱۰۵ کلمه (متوسط ۱۵ کلمه در هر خبر)
50
۱٬۰۶۸ نویسه (متوسط ۱۵۲٫۵۷ نویسه در هر خبر)
84
بدنه ۱٬۱۳۷ کلمه (متوسط ۱۶۲٫۴۳ کلمه در هر خبر)
16
۱۰٬۷۱۲ نویسه (متوسط ۱٬۵۳۰ نویسه در هر خبر)
32
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۷
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
استانی ۴ خبر

آخرین اخبار فدراسیون پزشکی ورزشی