ایستنا

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۵ مرداد ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۹ -
تیتر ۵۳۱ کلمه (متوسط ۱۰٫۸۴ کلمه در هر خبر)
85
۴٬۸۹۱ نویسه (متوسط ۹۹٫۸۲ نویسه در هر خبر)
53
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۲۰٬۴۰۶ کلمه (متوسط ۴۱۶٫۴۵ کلمه در هر خبر)
52
۱۹۶٬۲۷۸ نویسه (متوسط ۴٬۰۰۶ نویسه در هر خبر)
96
تعداد کلیدواژه ۱ (متوسط ۰٫۰۲ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳۹
79
اخبار تغییر یافته ۱
94
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴ خبر
اقتصادی ۲۶ خبر
علمی-فناوری ۱۸ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار ایستنا