ایستنا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۳ -
تیتر ۲۶۸ کلمه (متوسط ۱۱٫۶۵ کلمه در هر خبر)
83
۲٬۴۰۵ نویسه (متوسط ۱۰۴٫۵۷ نویسه در هر خبر)
50
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۹٬۹۲۳ کلمه (متوسط ۴۳۱٫۴۳ کلمه در هر خبر)
54
۹۷٬۲۰۵ نویسه (متوسط ۴٬۲۲۶ نویسه در هر خبر)
98
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۹
82
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۱۳ خبر
علمی-فناوری ۱۰ خبر

آخرین اخبار ایستنا